Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 08.07.2022

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer

Satsninger

Ungdomstrinn i utvikling

 


Publisert 29.10.2018

Fagfornyelsen: Skisser til nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet har nå presentert de første skissene til nye læreplaner i fagfornyelsen. Dette gjelder læreplanene i grunnskolen og for de gjennomgående fagene i videregående. Frist for å komme med innspill er 14. november.


Publisert 16.10.2018

Fagdag med tema Læringsmiljø og-arenaer

10.oktober arrangerte Fylkesmannen i Østfold fagdag med tema Læringsmiljø og -arenaer. I denne artikkelen ligger presentasjonene som ble holdt.


Publisert 11.09.2018

Invitasjon til å søke om kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6-18 år

Fylkesmannen i Østfold har fått tildelt kr 343 000,- i kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6 – 18 år. Vi inviterer kommunene til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og integrering av flyktninger.


Publisert 15.05.2018

Grunnskoleeksamen våren 2018

Grunnskoleeksamen nærmer seg raskt. Utdanningsdirektoratet oppdaterer jevnlig sin informasjon om grunnskoleeksamen.
Publisert 15.05.2018

Nominer til Dronning Sonjas skolepris 2018

Dronning Sonjas skolepris deles årlig ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. 

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativet til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.


Publisert 02.05.2018

Svar på spørsmål om rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak

Kunnskapsdepartementet har 26.april 2018 svart på spørsmål om det rettslige grunnlaget for skolen/skoleeier og fylkesmannen til å bruke henholdsvis klassebytte, frimerke, fotfølging og/eller skjerming som tiltak i saker om skolemiljø jf. opplæringsloven kapittel 9A.


Publisert 11.04.2018

Tvangsbytte av skole

Om muligheten til å bruke tvangsbytte av skole som reaksjon for brudd på ordensreglementet


Publisert 26.03.2018

Videregående - forbered dine elever til eksamen våren 2018

Utdanningsdirektoratet har sendt e-post til samtlige videregående skoler og fylkeskommuner om våreksamen.

Les mer ved å følge lenken.


Publisert 05.03.2018

Presentasjoner fra 9A-samlingen 28. februar - 1. mars

Samlingen om 9A- arbeidet i Østfoldskolen tok opp ulike sider ved arbeidet ute i skolene og hos Fylkesmannen.

 


Publisert 20.02.2018

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæringen

Kommuner i Østfold kan nå søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, ungdom og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Søknader som beskriver hvordan samarbeid med frivillige organisasjoner kan etableres eller videreføres vil bli prioritert.