Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Publisert 18.08.2016

Nytt nettsted om mobbing

Utdanningsdirektoratet har opprettet et nytt nettstedet med fokus på mobbing i barnehage og skole. På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon om deres rettigheter, og råd når noen har blitt mobbet. 


Publisert 11.02.2016

Partnerskap mot mobbing

"Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Alle voksne som omgås barn er viktige rollemodeller og kan bidra med å se, handle og følge opp når uønskede hendelser skjer."


Kontakttelefon 913 73 822

Du kan ringe eller sende SMS til Fylkesmannen i Østfold hvis du ikke opplever en trygg skoledag uten mobbing.

Telefonen er betjent alle hverdager mellom kl. 0900 - 1500 av de kontaktpersonene du finner her på våre nettsider.

Om du sender oss SMS eller legger igjen en melding, så ringer vi deg tilbake.