Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnevern

Oppdatert 27.05.2022

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene våre er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss.

Si ifra her

På denne siden kan du lese mer og se eksempler på hva andre barnevernsbarn har klaget på.

Hvis det haster veldig, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 20.12.2016

Å snakke med barn om vanskelige temaer

Fylkesmannen i samarbeid med RTVS Øst gjennomførte 8. og 9. desember kurs/undervisning i å samtale med barn om vanskelige temaer. Dagenen skulle bidra til å gi relevant kunnskap om å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep. Ca. 90 deltakere fra ulike kommunale tjenester og fra 9 utvalgte kommuner deltok.

Dagene er en del av regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, En god barndom varer livet ut (2014-2017).


Publisert 30.11.2015

Fagdag om å snakke med barn

Fylkesmannen i samarbeid med RVTS-Øst holdt fagdag 20. november med tema "Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep".


Publisert 28.10.2015

Saksbehandlingskurs for ansatte i barneverntjenesten

Fylkesmannen arrangerer saksbehandlingskurs for ansatte i barneverntjenesten.


Publisert 22.01.2015

Dialogkonferanse Skole - Barnevern

En av de viktigste arenaene i barns liv er skolen. Så også for de barna som får bistand og tiltak fra barnevernet. Statistikk viser at barn med tiltak fra barnevernet i større grad enn andre barn faller ut av grunnskolen og av videregående skole.


Publisert 15.04.2013

Ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles av fylkesnemnda

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Forskriften ble vedtatt 18. februar 2013 og gjelder fra 1. mars 2013.


Publisert 15.04.2013

15.5 nye stillinger til det kommunale barnevern

Fylkesmannen i Østfold har nå fordelt midlene til styrking av det kommunale barnevernet i  Østfold.