Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Akershus. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. 

Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlig tilsyn rettet mot kommunesektoren. Fylkesamannens samordning omfatter både det tilsynet som føres av fylkesmannen selv og andre statlige tilsynsmyndigheter. Lenken under gir dere et samlet bildet av det planlagte tilsynsomfanget på våre kommuner. 

Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter høsten 2018.pdf

Hvor ligger rapporter fra tilsynene?

Endelig tilsynsrapport legges ut under kalenderoppføringen. Avsluttede tilsyn finner du under via lenken "Vis tidligere hendelser". Kommunesøk er mulig på tilsyn som er publisert etter oktober 2015. 

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp

Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Oslo og Akershus finner du her:
I Akershus: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Akershus 
I Oslo: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Oslo   


  

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement