Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Postjournal

Offentlig journal fra Fylkesmannen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012
Offentleglova er en lov om dokumentoffentlighet. Loven gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument. Fylkesmannens offentlige journal fra og med 13.10.2010 er tilgjengelig på portalen eInnsyn.no: eInnsyn.no
 
Offentlig journal blir lagt ut etter at opplysninger i journalen er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet. Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27, 1. ledd og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, 5. ledd punkt a-c kan imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntas fra offentlighet. For Fylkesmannen gjelder dette enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.

Enkeltsaker innen fritt rettsråd og førerkort (og fri saksførsel) utgjør litt i overkant av 25000 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt oss på fmoapostmottak@fylkesmannen.no.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.