Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Historikk

Fylkesmannen har lang historie i den norske forvaltningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

I 1660, da det norsk-danske riket ble et eneveldig kongedømme, la kongen opp til at de tidligere len ble omgjort til fire stift- eller hovedamt og åtte “underliggende amt”. De fire hovedamtene var Akershus, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Amtmannen måtte ha bopel i sitt amt, og førte også tilsyn med de “underliggende” amtene. 

Amtsmennene styrte etter Kong Christian den Femtis Norske Lov av 15. april 1687, og instruks for amtmennene av 7. februar 1685. Etter loven skulle kongens “Stigtsbefalingsmand”s oppgave være å ha “flittig og alvorlig Agt og Indseende med, at Kongens Lov, Forordninger og Befaligner, saa vit deris Amps strekker sig, i alle Maader holdis og efterkommis, og intet derimod handlis eller tilladis”.

Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 førte ikke til noen endringer i regional- eller lokal forvaltning i Norge. I 1894, under unionen med Sverige, ble det gjennomført en gjennomgripende omorganisering av det sivile embetsverk (lov av 21. juli 1894 nr. 5). Denne hadde lite å si for amtmennenes virksomhet. Heller ikke ved frigjøringen fra Sverige i 1905 ble distriktsforvaltningen i Norge endret.
Fylkesmannsboka - En orientering om arbeidet i fylkesmannsembetene (utgitt av Planleggings- og samordningsdepartementet - mars 1997):

    Lendmenn, årmenn, sysselmenn og lensmenn fra ca 1160 til 1662
    Stiftsamtmænd og Amtmænd fra 1662 til 1918 


 Fylkesmenn fra 1918 til idag. Tidligere fylkesmenn i Akershus fylke (amt) og Oslo (Kristiania) 1815-42 og 1923- 

1813-1815

Holst, Poul Christian (kst)

1815-1822

Falbe, Hans Hagerup

1822-1830

Sibbern, Valentin Chr. W.

1831-1837

Sem, Niels Arntzen

1837-1839

Petersen, Hans Christian

1840-1842

Riis, Fredrik

1842-1855

Möinichen, Erik Röring

1855-1858

Birch-Reichenwald, Christian

1859-1895

Collett, Johan Christian

1895-1918

Furu, Ole Andreas

1919-1930

Olsen, Hroar

1930-1943

Christensen, Ingolf Elster

1945-1955

Platou, Carl

1955-1963

Lie, Trygve

1964-1965

Lyng, John

1965-1979

Koren, Petter Mörch

1979-1988

Larsen, Gunnar Alf

1989-1998

Willoch, Kåre Isaachsen

1998-2001

Røisland, Karin Moe (kst)

2001-2011

Røsjorde, Hans J.

2011-

Valgerd Svarstad Haugland

Kristiania, stiftsamtmenn:

1815-1842

(se Akershus ovenfor)

1842-1845

Riis, Fredrik

1846-1857

Sem, Niels Arntsen

1857-1874

Arntzen, Karelius August

1874-1880

Manthey, August Christian

1880-1905

Rye, Niels Mathias

1905-1917

Blehr, Otto Albert

1917-1923

Konstitueringer