Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kartlegger natur i Asker og Bærum

Grunneiere i Vestmarka vil fra mai til oktober få besøk av eksperter som skal kartlegge naturen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.07.2018

Miljødirektoratet skal fra mai til oktober kartlegge naturtyper i utvalgte områder over hele landet. I vår region er det Vestmarka som står for tur, og grunneiere her kan møte på kartleggerne på sine eiendommer i denne perioden. Vi håper dere tar godt imot fagfolkene som bidrar til viktig og god kunnskap om naturen rundt oss.

Områdene som kartlegges

For både grunneiere og andre kan det være interessant å se nærmere på hvilke områder som nå skal kartlegges. I Oslo og Akershus legger Miljødirektoratet opp til å få kartlagt deler av Vestmarka, nordover fra Skaugumsåsen, og både delområder på vestsiden og østsiden av E 16. I tillegg er et område ved Øverlandselva utvalgt.

Mer informasjon og kart over de aktuelle områdene 

Zoom dere inn i kartløsningen på deres eiendom. Fargelagte områder skal kartlegges i år.

Hensikten med kartleggingen

I kartleggingen fokuseres det på 76 ulike prioriterte naturtyper, basert på Norsk rødliste for naturtyper og anbefalinger fra en ekspertgruppe. Disse naturtypene er alle viktige for naturmangfoldet i Norge.

I felt letes det etter naturtyper som er regnet som spesielt verdifulle eller truete i Norge. Noen områder er tatt med fordi de er utsatt for stort arealpress.

Innhentet data vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen av kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og kartleggingen innebærer ikke vern eller fredning av områder.

Hvordan og hvem

Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015, og foregår etter en ny vitenskapelig og objektiv metodikk kalt «Natur i Norge (NiN)».

Les mer om metoden på artsdatabanken.no

Miljødirektoratet har engasjert konsulentselskaper til å utføre kartleggingen. Kartleggerne kommer fra ulike konsulentselskaper. BioFokus skal kartlegge nord i Vestmarka, både vest for E16 og øst for E16 og et område ved Øverlandselva.  Miljøfaglig utredning skal kartlegge 16 verneområder i Oslo og Akershus.

Ta godt imot dem

Oppdraget vil i utgangspunktet bli utført på en måte som innebærer ferdsel i utmark i tråd med friluftsloven.

Skulle det bli behov for ytterligere ferdsel, som å gå i kantsoner langs innmark eller benytte private veier, ber vi om deres velvilje.

De grunneiere som eier berørte skogteiger større enn to dekar, informeres direkte gjennom et brev som ble sendt ut siste uka i juni.

Innspill eller spørsmål?

Alle kan bruke følgende kontaktinformasjon for å komme med innspill, tips og spørsmål om kartleggingen:

Spørsmål om kartleggingen

Rettes til Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no

BioFokus

Prosjektleder Anders Thylén: anders@biofokus.no

Daglig leder Terje Blindheim: terje@biofokus.no