Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ikke spre skadelige amfibiesykdommer

En sopp som har forårsaket dramatisk nedgang i bestanden av frosk og andre amfibier i store deler av verden ble funnet i Akershus i 2017. Vi jobber for å hindre at den sprer seg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2018
Soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) er en viktig årsak til at én av tre arter av amfibier i verden er truet av utryddelse. Soppen forårsaker sykdommen chytridiomykose, som allerede har utryddet flere amfibiearter.
 

Retningslinjer for å hindre spredning

Fylkesmannen har fått utarbeidet retningslinjer for hvordan du kan hindre spredning av den skadelige bd-soppen. Disse retningslinjene gjelder for alle, men er spesielt aktuelle for skoleklasser og barnehager som undersøker dammer, forskere som undersøker dammer eller tar vannprøver og fiskere som flytter fiskeutstyr mellom dammer.

Retningslinjene kan leses under «Dokumenter».


Flere dammer skal undersøkes i år

Det er fem dammer i Akershus som har fått påvist den skadelige Bd-soppen. Dammene er spredt over et relativt stort område fra nord på Nesodden og sørover til Vestby.

I alt 34 dammer i Akershus og Buskerud er undersøkt ved hjelp av DNA-analyser av vannprøver i 2017. I år skal flere dammer undersøkes.

Det er ikke fastslått hvordan Bd-soppen har spredd seg til Norge, men den finnes i dag på det amerikanske kontinentet, i Australia, Europa, sør i Asia og Afrika sør for Sahara.


Undersøker påvirkning

Bd-soppen kan være en trussel mot blant annet storsalamanderen. Den er i rødlista kategorisert som nær truet og vi har utarbeidet en nasjonal handlingsplan for artens overlevelse. Norsk institutt for naturforskning finner foreløpig ingen tegn til nedgang i salamanderpopulasjonene i de smittede dammene, men det er for tidlig å si hvilken konsekvens denne soppen kan ha for våre salamanderarter.

I de undersøkte dammene lever det også frosk. Hovedverten for soppen er frosk, men ettersom det kun er salamanderne som har vært overvåket, kan ikke forskerne si noe nå om bestandsutviklingen for frosk.


Nok en trussel mot amfibiene

Soppen er bare en av mange faktorer som fører til den vanskelige situasjonen for mange amfibier. Amfibier verden over møter utfordringer som tap av leveområder til utbygging, klimaendringer, introduksjon av konkurrenter, andre sykdommer og bruk av sprøytemidler som både kan påvirke amfibiene direkte og påvirke forekomsten av mat. Soppsykdommen kommer på toppen.