Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utvalgte naturtyper i Oslo og Akershus

Seks naturtyper har ekstra beskyttelse som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.11.2012

De seks naturtypene er kystlynghei, slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker. Alle unntatt kystlynghei finnes i Oslo og Akershus.

En utvalgt naturtype er det knyttet et stort artsmangfold til og naturtypen er levested for mange sjeldne arter. Mange av disse naturtypene er i tillegg truet og utsatt for et stort utbyggingspress.

Forskriften om utvalgte naturtyper er et virkemiddel for å ivareta de unike naturverdiene. Dette er regler for bærekraftig bruk som pålegger grunneiere, tiltakshavere, kommunen og andre offentlige aktører, som Fylkesmannen, en plikt til å ta særskilt hensyn og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på de utvalgte naturtypene.