Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trua arter

Omtrent to tusen arter i Norge er trua med å bli utryddet. Miljødirektoratet utarbeider handlingsplaner for å ta vare på enkelte av disse, og målet er at artene skal overleve i norsk natur på lang sikt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med flere av handlingsplanene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Jordas biologiske mangfold er et resultat av flere milliarder år med evolusjon. Evolusjonen har ført til at arter både er blitt dannet og dødd ut. I dag finnes bare ti prosent av artene som har levd på jorda. Livsformene dør raskere ut enn vitenskapen klarer å beskrive dem. Av de antatt 13 millioner artene som lever på jorda, er bare rundt 1,8 millioner vitenskapelig beskrevet og navngitte.

Hvorfor forsvinner artene?

Menneskelig påvirkning fører til at arter forsvinner i et stadig høyere tempo. Sammenlignet med gjennomsnittet de siste hundre millioner årene, er hastigheten i dag mellom hundre og tusen ganger høyere enn i den naturlige evolusjonen. Minst ti prosent av dyre- og planteartene vil derfor forsvinne innen 25 år.

Norge har et relativt lite mangfold av arter, sammenlignet med for eksempel tropiske områder. Vi antar at omkring 60 000 arter finnes i Norge, og mange av disse er fortsatt ikke påvist. Rundt 15 000 norske arter er vurdert ut fra hvor trua de er, og rundt tre tusen av disse står i Norsk rødliste. Av disse er 2000 trua av utrydding.

Hva gjør Fylkesmannen?

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått ansvaret for å drifte flere av handlingsplanene. I praksis består dette arbeidet av å sørge for at de konkrete tiltakene som blir foreslått i handlingsplanene blir gjennomført. En viktig del av dette arbeidet er å spre informasjon og gi veiledning til grunneiere, forvaltningsmyndigheter og naturinteressert om hvordan de truede artene kan bevares. Disse nettsidene er en del av dette informasjonsarbeidet. På miljøstatus.no finner dere også mye informasjon om trua arter.