Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens tilråding til Miljødirektoratet for vern av åtte områder som naturreservat

I samråd med Fylkesmennene i Oppland og Buskerud har Fylkesmannen i Oslo og Akershus oversendt sin tilråding om vern av åtte områder som naturreservat til Miljødirektoratet.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2014

Fylkesmannen har anbefalt vern av de åtte områdene med den avgrensning, de verneforskrifter og de vurderinger som følger av tilrådingsdokumentet og vedleggene under:

Det ble meldt oppstart av verneprosess for de åtte områdene 21. februar 2014. Verneforslagene ble sendt på høring 11. april 2014. Under høringen mottok Fylkesmannen mange innspill, og ut fra uttalelsene knytter det seg mange interesser til disse åtte områdene.

Gå til nyhetssaken "Tilråder vern av åtte nye naturreservater i Marka".

Fylkesmannen har så langt som mulig søkt å balansere vernet med de ulike interessene, og har på bakgrunn av dette gjort flere endringer i verneforskriftene etter høringen. Det er noe variasjon mellom verneforskriftene for de åtte områdene, blant annet som følge av det respektive områdets toleranse for ulike påvirkninger, tilpasning til dagens situasjon og bruk, samt andre relevante forhold. Vurderinger som ligger til grunn for endringene og variasjonene i de ulike forskriftene fremgår av tilrådningen.

Etter å ha vurdert og eventuelt gjort endringer i verneforslaget, oversender Miljødirektoratet sin tilråding til Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet legger deretter frem sitt forslag om vernevedtak for Kongen i statsråd.