Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Midlertidig anleggsarbeid

Midlertidig anleggsarbeid trenger stort sett ikke tillatelse fra Fylkesmannen, men som utbygger/tiltakshaver har du ansvar for å sikre at sjø og vassdrag ikke blir skadelidende av ditt anleggsarbeid. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.06.2015

Her finner du informasjon om hvordan du sikrer at miljøet blir ivaretatt i store og små utbyggingsprosjekter.

Forurensningsfare

Midlertidig anleggsarbeid kan være alt fra boring av energibrønner ved den enkelte husstand til store omfattende prosjekter som vei- og jernbaneprosjekter.

Arbeidet kan medføre betydelig skade på miljøet ved at store mengder partikler/slam finner veien til sjø og vassdrag. Partikler og slam legger seg på bunnen og fører til at oksygenforholdene blir dårlige. Dette er svært skadelig for blant annet fisk og bunndyr, og kan for eksempel føre til fiskedød dersom utslippet skjer om høsten under gyting. Anleggsvann vil også typisk kunne ha høyt innhold av tungmetaller, høy pH og nitrogen.

Regelverk

Det er forbudt å forurense, men i forurensningsloven finnes det noen unntak fra det generelle forurensningsforbudet. Midlertidig anleggsarbeid faller inn under en slik unntaksbestemmelse. Bygge- og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig, altså med en varighet på maks 2-3 år, er dermed lovlig etter forurensningsloven så sant forurensningen anses som vanlig (normal i art og omfang) (forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3).

Forurensningsforskriften

For påslipp til overvannsnett og/eller avløpsnett må det innhentes tillatelse fra kommunen for bruk av det offentlige ledningsnettet. Som ledningseier og eier av renseanlegg kan kommunen stille krav for å beskytte ledningsnett og renseanlegg, jf. forurensningsforskriften kapittel 15 A.

Les mer på miljøkommune.no: Påslipp til kommunalt avløpsnett

Ved graving i forurenset grunn må det utarbeides en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen og kommunen kan stille krav til anleggsvannet i disse sakene. Håndtering av forurenset anleggsvann skal derfor være med i tiltaksplaner for forurenset grunn. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om dette.

Les mer på miljøkommune.no: Forurenset grunn i bygge- og gravesaker

Myndighet

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for anleggsarbeid.

Kommunen som planmyndighet bør stille krav til håndtering av anleggsvann i reguleringsbestemmelsene (plan- og bygningsloven § 12-7).

Behov for tillatelse fra Fylkesmannen

For å vurdere om det er behov for en tillatelse, må det utarbeides en miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsprogram. Ved store utbyggingsprosjekter kan Fylkesmannen kontaktes for en vurdering av om det er behov for tillatelse etter forurensningsloven.

Anleggsarbeider vil kunne kreve en tillatelse etter forurensingsloven § 11 dersom tiltaket varer utover hva som anses som midlertidig og/eller at det medfører forurensning utover hva som anses som vanlig. Dersom anleggsarbeidene vil kunne medføre irreversible ødeleggelser av ytre miljø, vil det alltid kreves en tillatelse etter forurensningsloven. For å vurdere forurensningspotensialet må tiltakshaver utarbeide em miljørisikovurdering og et miljøoppfølgingsprogram. Dette vil danne grunnlaget for vurderingen av behovet for tillatelse.

Miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsprogram

I miljørisikovurderingen må forurensningene vurderes i størrelse og type og ses i sammenheng med resipientens sårbarhet. På bakgrunn av en miljørisikovurdering utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som beskriver hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere forurensning av resipient. Hvor omfattende et slikt arbeid må være avhenger av utslippets størrelse og fare for forurensning.

Eksempler på hovedpunkter i et miljøoppfølgingsprogram:

  • Oversikt over relevant lovverk
  • Forundersøkelse: oversikt over dagens tilstand i resipient, inkludert økologisk tilstand.
  • Kart med oversikt over utslippspunkt.
  • Beskrivelse av rensesystem som skal etableres; oppbygging, dimensjonering, forventet renseeffekt og rutiner for drift og vedlikehold.
  • Beredskapsplan ved akutte hendelser, samt avvikssystem. Større avvik må rapporteres til forurensningsmyndighet.
  • Beskrivelse av vannovervåkingsprogram. Programmet må tilpasses resipient og anleggsarbeidets størrelse.
  • Plan for håndtering av eventuelle masser som tas ut fra anleggsplassen
  • Eventuelle støyvurderinger

Veiledende grenseverdier for suspendert stoff

Det er viktig å sette inn tiltak for å hindre nedslamming i vassdragene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opererer med følgende veiledende grenseverdi for suspendert stoff, men legger til grunn at grenseverdiene er svært resipientavhengig og må vurderes i det enkelte tilfelle i forbindelse med miljørisikovurderingen:

Sårbare vassdrag: maks 100 mg/l suspendert stoff
Mer robuste vassdrag, samt sjøresipient: maks 400 mg/l suspendert stoff.

Kontaktpersoner