Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelingens rapportserie

Miljøvernavdelingen produserer rapporter og forvaltningsplaner innen flere fagfelt. På denne siden finner du en samlet oversikt sortert etter når dokumentet ble publisert.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.12.2012

2017

Statusvurdering for lakrismjeltblåvinge i Norge pr. 2016 og veien videre. Rapport 1/2017

Klimaprofil: Oslo og Akershus. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning. 

2016

Eksempelsamling: Livskraftige urbane bomiljø. FMOA rapport 1/2016

Oppdatert faggrunnlag for handlingsplan for truede humler FMOA rapport 2/2016

Forvaltningsplan for Nesøytjern naturreservat, Asker kommune FMOA rapport 3/2016

2015

Forvaltningsplan for Løkeneshalvøya landskapsvernområde i Asker kommune

Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2014. FMOA rapport 1/2015

Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Geitaknottane i 2014. FMOA rapport 2/2015

Kartlegging av naturtypen åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. FMOA rapport 3/2015

2014

Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus

Overvåking av storsalamander i Osloområdet og Geiteknottane i 2014

2013

Forvaltningsplan for Viernbukta naturreservat

Overvåking av storsalamander. Midt-Norge 2013 

Rødgjellet solabbor i Asker og Røyken kommuner

Forvaltningsplan for Nordre Øyeren

2012

Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus

Rødgjellet solabbor i Asker - status og mulige tilatk

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene

Forvaltningsplan for gjess

Forvaltningsplan for Ekebergskråningen Naturreservat

Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka

2011

Kartlegging av dragehodeglansbille på Østlandet

Forvaltningsplan for Svartskog landskapsvernområde, Oppegård kommune

Forvaltningsplan for naturvernområdet Fyrsteilene i Nesodden kommune

Undersøkelse av seks dammer med amfibier på Oustøya, Bærum kommune - Akershus fylke

Kartlegging av stillehavsøsters i Oslo og Akershus fylker

Kartlegging av dragehode(Dracocephalum ruyschiana) og grunnlent kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus i 2010

2010

Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus - 2010

Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus

Elvemusling i Leira.  

2009

Storfuglprosjektet i Oslo og Akershus

Nordre Øyeren - Trend trekkprofil og preferanseområder for viktige vannfuglearter 2009

Forvaltningsplan for Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen naturreservater

2008

Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva 1995-2007, Oslo kommune

2007

Forvaltningsplan for store rovdyr 

2005

Svanemusling i Akershus fylke: status 2004 

2004

Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus 2004 - 2010

Analyse av kalkede innsjøer i Oslo og Akershus 2003 med spesielt henblikk på Romeriksåsene, Akershus

2003 

Analyse av kalkede innsjøer i Oslo og Akershus. En sammenligning med referanselokaliteter 2002

2001

Dammer på Romerike. Endringer vedrørende dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en tiårsperiode.

1999 

Registrering av sjøørretvassdrag i Oslo og Akershus, 1996-97

Naturfaglige registreringer i Oslo og Akershus 1993-97. Verneplan for Oslofjorden

Forurensningstilførsler i Oslo og Akershus 1997. Fosfor og nitrogen

1997

Kartlegging av kommunenes mottakssystem for spesialavfall i Oslo og Akershus

1996

Fiskekultiveringsplan for Akershus og Oslo. Delplan nr. 1: Innlandsfisk 

Fiskekultiveringsplan for Akershus og Oslo. Delplan 2: Anadrome laksefisk

Rømua. Forurensningstilførsler og stofftransport

Romerikselgen og Gardermoutbyggingen. Kortversjon

Romerikselgen og Gardermoutbyggingen. Hovedrapport