Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd skogbruk

Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger innen skogbruk:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SKPMR)

NMSK-tilskuddet er, sammen med skogfondsordningen, de viktigste virkemidlene kommunene har for å stimulere til økt verdiskaping i primærskogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel.

Tilskuddsforvaltningen av NMSK er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. SKPMR-tilskuddet er hjemlet i forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.

NMSK-tilskudd som fastsettes og behandles av kommunen:

  • Næringstiltak i skogbruket: markberedning, suppleringsplanting, avstandsregulering, førstegangstynning, stammekvisting, skadeforebyggende tiltak, prosjekter, med mer. 
  • Miljøtiltak i skogbruket; skjøtsel, ivaretakelse og videreutvikling av miljøverdier i skogen knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Hvilke tiltak som får tilskudd og hvilke satser som gjelder blir lokalt fastsatt av kommunene i egne tiltaksstrategier/retningslinjer. For å få mer opplysninger om gjeldende satser, vilkår, ulike frister og liknende henviser vi til å kontakte kommunen aktuelle tiltak gjennomføres i.

Tilskudd som behandles av Fylkesmannen:

  • Tilskudd til ombygging av skogsbilvei. Søknad sendes kommunen til videre behandling.
  • Tilskudd til hestedrifter. Søknad sendes kommunen til videre behandling.
  • Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Behandles i forbindelse med områdetakster. Les mer om dette under menyen skogbruksplanlegging i venstremarg.

Les mer om regelverket i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Tilskudd fra rentemidlene av skogfond

Forvaltes etter Forskrift om skogfond o.a. Det vises for øvrig også til rundskriv om Regler for forvaltning av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond.

Kommunale rentemidler av skogfond:

For nærmere informasjon kontakt den aktuelle kommunen.
Det er Fylkesmannen som godkjenner de kommunale rentemiddelbudsjetter.

Fylkesinntrukne rentemidler av skogfond:

Søknadsfrist for fylkesinntrukne rentemidler av skogfond er den 15. oktober. Kunngjøring med kriterier og prioriteringer legges ut etter sommerferien på Fylkesmannens nettside.

Fylkesmannens budsjettforslag drøftes med Kontaktutvalget for skogbruk i Oslo og Akershus (Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Norskog, Skogselskapet i Oslo og Akershus, kommunene, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus). Disponibelt beløp varierer med rentesats og innestående beløp på skogfond. Fylkesinntrukne rentemidler brukes til administrasjon av skogfondsordningen, informasjon, veiledning og opplæring, prosjekter etter søknad og andre skogbruksrelaterte formål.