Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt miljøtilskudd

Her finner du viktig informasjon om de ulike miljøordningene, tilskuddssatser, søknadsinformasjon og regelverk. Husk søknadsfrist 20. oktober!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Akershus som opprinnelig gjaldt for 2013-2016, forlenges til og med søknadsomgangen 2018. Neste Regionalt miljøprogram (2019-2022) vil være klart 1. januar 2019. Les mer her

Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest

Andre områder: Vannområder med avrenning til Mjøsa, Vannområdet grensevassdragene med avrenning til Sverige.

Satsene vil variere med oppslutningen om ordningene. Oslo og Akershus har totalt 51,7 millioner til fordeling for søknadsomgangen 2017. Foreløpige satser finner du her: 

Miljøtilskudd
forurensning

Prioriterte områder

Andre
områder

Ingen/utsatt jordarbeiding 100 kr/daa
160 kr/daa
190 kr/daa
0 kr/daa
140 kr/daa
170 kr/daa
Stubb på flomutsatt og vassdragsnært areal 140 kr/daa 0 kr/daa
Direktesådd høstkorn 100 kr/daa
200 kr/daa
260 kr/daa
290 kr/daa

100 kr/daa
170 kr/daa
240 kr/daa
270 kr/daa

Fangvekster sådd sammen med andre vekster 100 kr/daa 100 kr/daa
Fangvekster etter høsting 100 kr/daa 100 kr/daa
Grasdekte vannveier 20 kr/m 15 kr/m
Vegetasjonssone 10 kr/m 8 kr/m
Ugjødsla randsone i eng 10 kr/m 0 kr/daa
Vedlikehold av fangdam 1 000 kr/daa 1 000 kr/daa
Utsatt omlegging av eng 120 kr/daa 0 kr/daa
Andre grasdekte arealer 250 kr/daa 150 kr/daa
Ugrasharving 80 kr/daa 80 kr/daa
Flamming 150 kr/daa 150 kr/daa
Nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel  20,- kr/daa  20,- kr/daa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøtilskudd
kulturlandskap

Tiltaksklasse/
Merknad

Foreløpig tilskuddssatser

Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Bygdenært (innmarksbeite)

Øyer/holmer

Areal med spesielle verdier (ravinebeiter)

120 kr/dyreenhet eller 60 kr/dekar(daa)
300 kr/dyreenhet eller 150 kr/daa
500 kr/dyreenhet eller 250 kr/daa

Skjøtsel av særegne landskapselementer Åkerholmer, gårdsdammer 300 kr/åk holme 500 kr/dam
Drift av beitelag Sau/geit, hest/storfe 15 kr/småfe 30 kr/storfe
Skjøtsel av verdifull slåttemark   1 500 kr/daa
Skjøtsel av verdifull slåttemyr   1 500 kr/daa
Skjøtsel av styvingstrær   500 kr/tre
Beiting av biologisk verdifulle arealer Verdifull beitemark 250 kr/daa
Tilrettelegging av fuglebiotoper - åkerrikse Åkerrikse, må ha avtale med Fylkesmannens miljøvernavdeling 1 500 kr/daa
Skjøtsel av gravminne   500 kr/gravminne
Skjøtsel av gravfelt Beite eller slått 250 kr/daa 1 500 kr/daa
Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner Beite eller slått 250 kr/daa 1 500 kr/daa
Skjøtsel av bakkemurer/steingjerder, trerekker (enkeltsidig allé)/alleér Bakkemurer/steingjerder Trerekker/alleer

15 kr/meter
10 kr/meter

Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Rundt tunet på husmannsplasser og finneboplasser 1 500 kr/daa
Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Lav tilrettelegging

5 kr/meter

Bakgrunn

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Akershus 2013-2016 er vedtatt av Fylkesmannen. Programmet er resultatet av en omfattende prosess, der miljøvernmyndighetene, landbrukets næringsorganisasjoner, kommunene, Fylkeskommunen og Landbruksrådgivningen har vært involvert. Fra 2013 måtte alle ordningene velges fra en sentral tiltaksmeny fastsatt i Nasjonalt miljøprogram. Dette gjør at mange av ordningene har skiftet navn, men vilkårene er stort sett de samme som tidligere år.