Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Oslo og Akershus har ca 770 000 dekar fulldyrka jord.  På 80 % av arealet dyrkes korn, som tilsvarer ca 600 000 da. Oslo og Akershus er således det største kornfylket i landet. Grasandelen utgjør ca 19 %, og på resterende areal dyrkes potet, grønnsaker, frukt og bær. Gunstig klima og jordsmonn gjør regionen til et viktig jordbruksområde, nasjonalt, samtidig som presset på dyrka mark er stort gjennom den økende befolkningsveksten.


Publisert 31.07.2018

Tilskudd og erstatninger i årets tørkesommer

Det er satt inn ekstraordinære tiltak i sommer på grunn av tørken. Her kommer informasjon og oversikt over de mest aktuelle tiltakene.


Publisert 26.07.2018

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt


Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot


Publisert 12.01.2018

Store kornavlinger i Akershus og Oslo

Etter flere magre år har kornproduksjonen i Akershus og Oslo tatt seg opp. På tross av at kornarealet er redusert med nærmere 60 000 dekar siden 2004 har kornproduksjonen de siste årene nærmet seg gamle høyder.


Publisert 23.10.2017

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon – aktuelt 2017

Landbruksdirektoratet har satt fokus på viktige forhold som er knyttet til avlingsskadesøknader nå i høst. Husk søknadsfristen 31. oktober. 


Publisert 22.06.2017

Jordbruksstatistikk

Lurer du på hvordan jord- og husdyrnæringene i Oslo og Akershus har utviklet seg de senere årene?


Publisert 05.11.2015

Kornskolen 2015 - nye kurs starter nå

Kornskolen er et grunnleggende kornkurs for de som ønsker å lære om korndyrking. Kurset er åpent for alle! meld deg på innen 12 november.

 


Publisert 04.08.2015

Autorisasjonsbevis - plantevern

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Det er nå mulig å fornye autorisasjonsbeviset elektronisk, men det arrangeres fremdeles fysiske kurs.


Publisert 11.05.2015

Norge trenger mer korn

Kornprogrammet - med kjent kunnskap omsatt i praksis skal kornproduksjonen i Akershus og Østfold øke


Erstatning etter offentlig pålegg

Erstatning kan gis til jord- og husdyrforetak som mottar offentlig pålegg fra Mattilsynet.