Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Kulturlandskap i Nes, Akershus. Foto: Erik Røseid


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


19.10.2018

Ber også Nannestad se boligbygging i et større perspektiv

Nannestads forslag til kommuneplan gir vekst på steder som ikke er i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


17.10.2018

Kommunesamling – bærekraft i ei endringstid

Todagers samlinga for kommunal og regional landbruksforvaltning samlet 60 personer på Hurdalssjøen hotell den 10. - 11.oktober. Hovedtema for samlinga var å undersøke og belyse framtidige muligheter og utfordringer for landbruket i Norge og spesielt for regionen.  


12.10.2018

Må se boligbygging i et større perspektiv

Aurskog-Hølands forslag til kommuneplan gir vekst på feil sted, og er ikke i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


26.09.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken 2019-2022

Vi sender med dette på høring utkast til programmer utarbeidet etter innspillsmøtet i Drammen i juni.


25.09.2018

Gylne Måltidsøyeblikk 2018 - invitasjon til inspirasjonsdager

Høsten 2018 inviterer landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ansatte i privat og offentlig sektor innenfor mat og helseomsorg til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre.


04.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Her kan du lese nytt forslag til Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022. Høringsfrist er 16.oktober


28.08.2018

Kommunesamling

Erstatning ved klimabetingede skader


23.08.2018

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 


03.08.2018

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekter i byene våre brer om seg med stor entusiasme. Målet er at handboka i etablering og drift av parsellhager, kan bli en hjelp på veien til å gjøre boområdene og hverdagen vår grønnere


Flere nyheter Få nyhetsvarsel