Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemål

Oppdatert 21.12.2022

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

Saksbehandlingstid

På grunn av stor saksmengde må det påregnes noe saksbehandlingstid. Vi beklager dette.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut foreløpig svar i alle saker og har derfor satt opp en oversikt over veiledende saksbehandlingstid for ulike sakstyper:

Oppnevning av verger:                     3-4 måneder 

Godtgjøring:                                     1-2 måneder

Bruk av kapital:                                1-3 uker

Andre saker:                                     inntil 4 måneder

E-post

På grunn av stor pågang på telefon er vi lettest å nå pr. e-post: fmopvergemal@fylkesmannen.no Denne følges opp daglig.

Telefon

Hvis du ikke har tilgang på e-post, kan vi kontaktes i telefontiden:

  • mandag, tirsdag og torsdag kl. 1200-1400

For mer informasjon om generelle spørsmål knyttet til vergemål, anbefaler vi vergemålsportalen www.vergemal.no

Navigasjonsknapper vergemål

Opprettelse av vergemål - kortversjon       Godtgjøring - informasjon om inntektsskatt


Publisert 23.11.2018

Søknad om bruk av kapital må sendes inn før 5. desember

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen blir Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Det er mange system som skal slås sammen og saksbehandlingssystemet på vergemål vil være ute av drift fra 21. desember til 4. januar.


Publisert 23.04.2018

Mye å lære etter tilsyn i vergesak

Statens sivilrettsforvaltning (Srf) konkluderer med at Fylkesmannen ikke har fulgt vergemålsloven i en sak som ble mye omtalt i media høsten 2016. Fylkesmannen skulle ha kontaktet vergehavers sønn for å informere om at moren fikk verge, selv om hun ikke ønsket det, skriver de i tilsynsrapporten.


Publisert 18.04.2018

Brukerundersøkelse for verger 2018

Er du verge i Oppland? Vi ønsker å få vite hvordan du opplever kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.


Publisert 21.03.2018

Regnskap fra 1.038 verger

1.038 verger i Oppland er nå minnet om at fristen for å levere vergeregnskap nærmer seg.


Publisert 08.02.2018

Vergeregnskap for 2017 og elektronisk levering

Det nærmer seg fristen for innsending av vergeregnskap for 2017. Fristen er 30. april 2018. Her finner du informasjon om hva et regnskap skal inneholde.


Publisert 01.02.2018

Nye rutiner for behandling av "oktoberbarna"

Er du representant for en enslig mindreårig asylsøker som har fått et såkalt «8-8-vedtak» (oppholdstiltalelse til 18 årsdagen) er dette viktig informasjon til deg


Publisert 11.12.2017

Siste frist for søknad om bruk av kapital er 15. desember

På grunn av færre arbeidsdager i forbindelse med jul og nyttår må søknader om bruk av kapital for personer under vergemål være mottatt hos fylkesmannen senest 15. desember 2017


Publisert 07.09.2017

Vergetrengende sin postadresse i folkeregisteret - endringer

I den nye løsningen hos folkeregisteret får ikke lenger vergen co-adresse. For at ikke alle med verge automatisk skal bli «fratatt» post vil det derfor fra nå av være vergens oppgave å endre postadresse når det er påkrevd.


Publisert 20.06.2017

Vergekurs 2017 - presentasjoner

Det var totalt ca 160 personer som deltok på kursene som ble holdt 1. og 8. juni. Temaene som ble tatt opp var grunnleggende informasjon om vergens oppgaver, håndtering av tunge økonomiske saker, selvbestemmelse og brukermedvirkning og kort informasjon om godtgjøring


Publisert 23.03.2017

Innsending av vergeregnskap for 2016

Alle verger med regnskapsplikt skal sende inn fullstendig vergeregnskap til Fylkesmannen i de sakene der det er regnskapsplikt. Frist 30. april 2017. Nytt i år er at vergeregnskapet kan sendes inn digitalt via Altinn.


Film om hva det betyr å ha verge

Aktuelt

  


 Lysark fra fagdager og
samlinger:


      Håndbok for verger:

 


          


 E-post: fmopvergemal@fylkesmannen.no

Før du ringer kan du ta en kikk på vår FAQ - kanskje du får svar på spørsmålet ditt.

Telefontid:
Man, tirs, tor
12.00 - 14.00

Telefon:
61 26 60 00