Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

2018 - et krevende beredskapsår allerede

Skogbrannfare, vannmangel, bortfall av strøm og telefon - og nå sist flom i Ottadalsvassdraget; 2018 har allerede vært et krevende år for alle som jobber med beredskap. Erfaringsutveksling var derfor sentralt på Fylkesmannens kontaktmøte. (24.09.10)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.10.2018

- Å ha gardbrukere med oppdatert redskap, gode veier og kraftforsyning og mobiltelefoni som fungerer – det er god beredskap. Det er også god distriktspolitikk. Med andre ord: God distriktspolitikk er god beredskap! Distrikts-Norge trenger å ha tillit til at sentrale politikere tar til seg dette. Det er en tillit vi trenger for at kommunene skal kunne utvikle seg, sa rådmann Svein Holen i Skjåk.

Fylkets tørreste kommune ble høstens «flomkommune». Sterk varme ga stor snøsmelting i fjellet, og kombinert med noe nedbør, førte dette til av kommunesenteret Bismo i Skjåk ble satt under vann i løpet av få timer. Fra denne kommunen var det rådmann Svein Holen, assisterende rådmann Inga Gudrun Hyrve og informasjonsrådgiver Elling Starrem som delte sine erfaringer.

Krisehåndtering mulig også om en er «borte»

Inga Gudrun Hyrve sto midt oppe i den konkrete krisehåndteringen, som blant annet inkluderte utfordringer med ekom og evakuering av 100 personer fra fire forskjellige plasser. Hun sa blant annet:

  • Det er ikke entydig negativt om ikke alle i krisestaben møter på kommunehuset. I Skjåk var to av medarbeiderne utenfor flomområdet – og de hadde en annen ro over seg enn de som satt midt i det – og de hadde telefon- og nettmuligheter når kommunehuset «gikk i svart».
  • Liv og helse alltid viktigst, og derfor var leder av hjemmetjenesten flott å ha med i prioriteringene.
  • CIM (verktøy for loggføring) er viktig, men det er da viktig at de som tar imot meldinger har evne til å sile ut og ikke bringe videre det «uviktige».

Nytt syn på øvelser

Rådmannen snakket altså om de overordnede, politiske utfordringene – men han kom også med en erkjennelse til Fylkesmannen, som i årevis har arbeidet for at kommunene skal øve og øve.

-Jeg er blant de som har vært skeptisk til innholdet i noen av øvelsene, sa Svein Holen. -Jeg har vært kritisk til at det i øvelsene skal skje så mye samtidig, men nå har jeg altså lært og skal aldri mer være kritisk til dette. Under flommen i Skjåk lærte jeg at virkeligheten overgår enhver fantasi!

Han kom også med et annet hjertesukk: -Godt planverk er vel og bra, men like viktig med øvelser er at det lærer oss å improvisere!

På Fylkesmannen i Opplands kontaktmøte ble det også informert om og invitert til dialog om  andre hendelser (se høyremargen).

Noen utfordringer fra 2018

Skogbrannfare i hele fylket
Tørkesommeren ga stor skogbrannfare over hele fylket. Per Ansgar Østby Lunner ved Gran brann og redning fortalte at de alene hadde hatt 38 skogbrannrelaterte hendelser, og at de hadde nedlagt 786 arbeidstimer på dette i perioden.

Johannes Bergum, Mjøsen Skog, fortalte om en skogbruksnæring som var sitt ansvar bevisst. Det ble blant annet laget en egen instruks for skogbrannberedskap, og mye «gammel kunnskap» ble revitalisert nå i sommer. Det ble ikke noe stopp i aktiviteten.  

Trond Brenden på 110-sentralen (46 kommuner, 22 brannsjefer og brannstasjoner) hadde notert 183 logghendelser, men mente dette ikke var dekkende. Han tok blant annet opp utfordringen med at brannvesenet oppfattes som «en etat» i befolkningen, og at det derfor lett kan oppstå misforståelser på grunn av ulikheter i vedtak om forbud.

Sommerens beredskapsarbeid er under evaluering av Fylkesmannen.

Bortfall av ekom i Ottadalen
I oktober var det flere tilfeller det telefon, internett og/eller nødnett falt ut i Ottadalen. Dette førte blant annet til at trygghetsalarmer og automatiske brannvarslere ikke virket. Linja som ble brutt henger i lufta i tett barskog som ikke er ryddet. Både Lom og Vågå kommuner fortalte om sitt arbeid knyttet til dette.

Kommunene har bedt sentrale myndigheter om et møte. Fylkesmannen vil også følge opp dette.