Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppland forbereder seg på NATO-besøk

I perioden fra 25. oktober til 7. november foregår den store NATO-øvelsen Trident Juncture. I Oppland vil det i Lesja og på Dombås være om lag 2000 deltagere i øvelsen, i Lillehammer cirka 1000. Det blir også økt press på E6. Forsvaret lanserer i dag en egen nettside om øvelsen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.06.2018

Forsvarets side om øvelsen finner du her.
Her er Fylkesmannens samleside om øvelsen

3000 NATO-"gjester" i Oppland
En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil altså foregå i Oppland. Spesielt fra Lillehammer og nordover langs E6 opp til Trøndelag, vil øvelsen merkes betydelig. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. Dette er styrker som dessuten blir værende over lengre tid, noe som blir tydelig ikke minst i områdene Lesja og Dombås.

En del personer som forbereder selve øvelsen vil komme tidligere; de første allerede i august.

Økt millitær trafikk lokalt, og økt siviltrafik på E6
I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oppland fylke. Hovedtransporten av militært materiell fra Østfold til hovedområdet nord i Hedmark/sør i Trøndelag vil foregå på Rv3 gjennom Østerdalen, men dette vil føre til mer sivil transport på E6.

Kommunen har informasjonsansvar til alle "sine"
Norge er altså vertsnasjon for øvelsen, og dette gir muligheter og utfordringer også for sivilsamfunnet. Det har over lang tid vært kontakt med de mest berørte kommunene – fordi både folk og natur skal tas vare på. For folk flest til kanskje støy og trafikale utfordringer være det som merkes mest. Men det er også spesielle grupper av innvandrere/innflyttere som har en annen erfaring med militær aktivitet enn det nordmenn flest har, som må informeres på en god måte.

Belastning for miljø og landbruk
En så stor øvelse blir en belasting også for områdene som brukes – både miljømessig og fordi landbruksarealer kan bli berørt. Det er lagt vekt på å skåne miljøet blant annet ved at det er utpekt spesielle miljøoffiserer for å ivareta dette. Det er også – slik det er vanlig ved slike øvelser – etablert et system for hvordan grunneiere kan få erstatning for påført skade.

Fylkesmannen koordinerer sivilsamfunnets innsats for å støtte opp under det militære apparatet som øver. (Se egen sak).

KORT OM…

TRIDENT JUNCTURE er navnet på øvelsen som beskriver den største militære aktiviteten på norsk jord og tilstøtende luft- og havområder på mange tiår. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen.

TIDSPUNKTET for øvelsen er fra 25.oktober til 7. november, men transportfasen vil starte allerede i august. Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

ALLE BERØRES: Det blir flyaktivitet over hele fylket, stor transportaktivitet på E6 gjennom Gudbrandsdalen. Kommunene Lesja, Dovre og Lillehammer vil også ha betydelige styrker stasjonert.

NATO INVITERT: Regjeringen tilbød allerede i 2014 at Norge skulle være vertsnasjon for øvelsen. Øvelsen skal forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker.

HVORFOR ØVE: Norge må planlegge og øve på alle typer hendelser, også det mest skremmende. NATO utgjør fundamentet for forsvaret i Norge, og NATO og Forsvaret øver sammen for å bli best mulig til å sikre Norge.

NATO-ØVELSE: Det er NATO som har ansvaret for både planlegging og gjennomføring av øvelsen. Norge er vertsnasjon, med ansvar for å legge til rette for NATO og sørge for at nasjonale forhold og behov blir ivaretatt under planlegging og gjennomføring. Dette er en såkalt «High Visibility Excercise», og er en av NATOs største øvelser.

TOTALFORVARET: Dette betyr at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn, både i kriser og i krig. Totalforsvaret må tilpasses dagens utfordringer og også sivile aktører må ta ansvar for å bidra inn i totalforsvaret.