Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

Fylkesmannen utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. . Fylkesmannen har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

 Fylkesmannen skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen. 

  • Fylkesmannen er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som sektormyndighet representerer Fylkesmannen flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn.
  • Fylkesmannen er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene.
  • Fylkesmannen er regional samordningsmyndighet for staten. Fylkesmannen skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene.
  • Som regjeringens representant i fylket skal Fylkesmannen arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket.
  • Fylkesmannen skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

Fylkesmannen har også oppgaver for Kongehuset. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmann Christl Kvam

fylkesmann Christl Kvam

Christl Kvam (født 2. juli 1962) tiltrådte som fylkesmann 2. februar 2015.

Hun er født i Øvre Årdal, og utdannet seg først som sykepleier med Ullevål sykepleierhøgskole. Etter dette tok hun utdanning som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har også gjennomført styrekandidatprogrammet ved BI og hovedkurset på Forsvarets høyskole.

Hun har ledererfaring både fra det offentlige (bl.a. Oppland fylkeskommune) og det private. I perioden 2002 – 2008 var hun leder av fagforbundet Akademikerne. Fra 2008 fram til hun tiltrådte som fylkesmann var hun direktør for NHO Innlandet.

Christl Kvam har opp gjennom årene hatt en rekke styreverv både i offentlige og private virksomheter. Hun er gift og har tre barn.

Fylkesmannens sidegjøremål:
Styreleder Trainee Innlandet 2012-
Nestleder i styret NIFU 2014-
Styremedlem i Innovasjon Norges regionstyre Oppland 2010-

Fylkesmann Christl Kvams CV finner du her.

Christl Kvam har permisjon fra sin stilling som fylkesmann fra 08.01.16 for å være statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Fra samme dato er Sigurd Tremoen fung.fylkesmann i Oppland. Eventuelle endringer i strukturen av fylkesmannsembetene blir avgjort senest ved utgangen av 2018, så vikariatet varer ikke utover det tidspunktet.

Sigurd Tremoen  har vært assisterende fylkesmann siden desember 2010, og har fungert som fylkesmann etter at fylkesmann Christl Kvam tiltrådte som statssekretær i januar 2016. Tremoen er utdannet sivilingeniør. Han startet med å jobbe hos Fylkesmannen i Oppland i 2005, men hadde et opphold i to år da han var avdelingsdirektør i SFT/Klif. Han har også jobbet i Miljøverndepartementet og i SFT. 

Fylkesmannens sidegjøremål:
Styremedlem i Lillehammer fotballhall AS
Medlem av sportsutvalget, Lillehammer Kvinnefotballklubb


Skjema

Her kommer skjema


Bekreftelse

Din påmelding er registrert hos oss.


Offentlig journal

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal.