Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

I Oppland er ca. 30 % av arealet vernet og sju nasjonalparker ligger helt eller delvis i Oppland. Du kan finne mer informasjon om våre verneområder under menypunktet "verneområder" i venstre menykollonne.

Verneområder - kjernetekstbilde


Publisert 06.09.2018

Frivillig vern av skog 2018 - Tilråding

Fylkesmannen har sendt tilråding om frivillig vern av skog til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter totalt elleve områder.


Publisert 22.08.2018

Klager på tillatelse til sykling på Hjerkinn

Sykling på feil sted til feil tid kan på sikt fortrenge villreinen fra viktige trekkområder og vandringsrom. Det er hva som kan skje når Dovrefjell nasjonalparkstyre gir en generell tillatelse til sykling på Vålåsjøhøvegen under reinsjakta. Tillatelsen er også i strid med regjeringsvedtak, og Fylkesmannen klager.


Publisert 12.06.2018

Frivillig vern av skog - Høring

Fylkesmannen har sendt på høring forslag om vern av ti skogområder i ni kommuner i Oppland. Arealet er på totalt ca. 34 946 dekar, hvorav ca. 23587 dekar er produktiv skog.


Publisert 08.05.2018

Opera i fuglefredningsområde

Fylkesmannens miljøvernavdeling sier ja til operafest i fuglefredningsområdet i Røykenvika.


Publisert 26.04.2018

Det går fint å gå tur langs Strandpromenaden!

Det er ingen restriksjoner på ferdsel hverken langs Strandpromenaden eller rundt fugletårnet/Viewpoint Lågen nede ved Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer.


Publisert 24.04.2018

Søppelrydding, fugletrekk og verneområder

Neste uke, 30. april - 6. mai, starter den nasjonale Strandryddeuken, og 5. mai er spesielt pekt ut som Strandryddedagen. Samtidig foregår fuglenes vårtrekk for fullt og vi vil derfor be om at det tas hensyn til dette, særlig innenfor verneområder.


Publisert 11.04.2018

Forslag om vern av Vinstradalen

Vinstradalen omfatter et av landets mest verdifulle elvejuvlandskap. Fylkesmanen foreslår derfor at området blir naturreservatet. Reservatet vil omfatte et areal på over fire kvadratkilometer, og nesten alt er dekket av produktiv skog.

 


Publisert 06.04.2018

Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret

Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart av verneplan for skog i Vassfaret. Oppstartsmeldingen sendes i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.


Publisert 23.03.2018

Oppstart av arbeid med vern av ti nye skogområder i Oppland

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av åtte nye naturreservater og utvidelse av to eksisterende naturreservater.


Publisert 21.12.2017

Nytt vedtak om vern av skog

Det er opprettet sju nye og utvidet tre tidligere naturreservater som en del av ordningen med frivillig vern av skog. Områdene ligger i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gjøvik, Østre Toten, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Gran og Lunner kommuner i Oppland. Totalt utgjør dette ca. 10 000 dekar nytt verneareal.