Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilterstatning 2018

Det er en nedgang i antall erstattede sau og lam på utmarksbeite fra 2017 til 2018 i Oppland. Nedgangen er fra ca 3200 dyr erstattet i 2017 til ca 2560 erstattede dyr i 2018 (640 dyr).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2018

Tapsreduksjonen er sammenfallende med den markerte nedgangen en ser i meldte/og påviste skader av fredet rovvilt i løpet av beitesesongen. Vi må tilbake til første halvdel av 1990-tallet for å finne lavere tap enn i 2018.
Det er behandlet 236 søknader (255 søknader i 2017) om rovvilterstatning i 2018. Dette er ca 20 % av småfebrukere i Oppland.

Det meste av nedgangen skyldes reduserte krav og erstatninger til ulv. Det er også en nedgang i omsøkte/erstattede gaupeskader fra 2017 til 2018. Det er en svak oppgang på det som er erstattet som tap til jerv. Det er mindre endringer på de øvrige artene.


Det er særlig Lesja og Øyer som har markert økning i erstattet tap til fredet rovvilt i 2018. De øvrige kommuner har mindre endringer eller en markert nedgang. Se tabell i høyre marg for detaljer.

Sannsynligjøring av tap til fredet rovvilt
Av de erstatta dyrene var ca 6 % påvist tatt av rovvilt (14 % i 2017), mens de resterende er sannsynliggjort som tatt av rovvilt med bakgrunn i kriterier som er gitt i en egen forskrift om erstatning for rovviltskader. Ved sannsynlig gjøring av tap til rovvilt skal det minst gjøre fradrag for normaltap. De samlede erstatningene utgjorde 73 % av tapet over normaltap i 2018 (79 % i 2017).
Det viktigste kriteriet for å få sannsynligjort tap som tap til fredet rovvilt er dokumenterte skader på rovviltskade i besetning/beiteområde, med vekt på 2018. Også historisk dokumentasjon tillegges vekt. Dokumentasjon av skader blir også sett i sammenheng med andre kjente tapsårsaker. Kjennskap til rovviltforekomst er også en vesentlig faktor.

Besetningslister
Noen søkere har fått avkortet erstatningen fordi de ikke har oppfylt bestemte vilkår. Bl.a. har en del levert mangelfulle besetningslister, eller ikke levert besetningslister i det hele tatt. Etter erstatningsforskriften skal dyreeier levere besetningsdata på individnivå. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søye og lam, oversikt over savnede/tapte dyr, samt oversikt over skade-/dødsårsak, herunder sykdomstilfeller. Dette må leveres som vedlegg til søknaden hvert år. Andre årsaker til avkortning er manglende varsling om skade på sau av fredet rovvilt, manglende varsling om hjemkomne dyr, svært sein sanking.

Kontaktpersoner