Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018

Det totale tapsomfanget av sau som er søkt erstattet som tap til rovvilt er i 2018 4699 sau/lam. Dette er noe nedgang siden i fjor. En må tilbake til 1995 for å finne lavere omsøkte tapstall. Fylkesmannen vil behandle de 236 søknadene i løpet av november/desember 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2018

Omfanget av hva gardbrukerne mener er tap til gaupe er historisk lavt i 2018. Dette samvarer med den betydelige nedgangen i antall påviste gaupeskader som er meldt og undersøkt av Statens naturoppsyn i årets beitesesong. 871 dyr er omsøkt tapt til gaupe. En må tilbake til 1994 for å finne så lave tall for hva dyreeierne skyldes gaupe.

Tap som dyreeiere mener skyldes jerv er på samme nivå som i fjor, men med betydelige forskjeller i de ulike beiteområder/kommuner. Det er en økning i omsøkte tap til jerv i Lesja, Skjåk og Øyer. 2314 dyr er omsøkt som tap til jerv.

Tap til ulv har gått ned sammelignet med i fjor, 665 dyr er omsøkt som drept av ulv.  

For kommunevis fordeling av omsøkt tap, se excelfila til høyre.

Figur nedenfor, omsøkt tap i Oppland 1995-2018 fordelt på antatt skadegjører.

Kontaktpersoner

Dokumenter