Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Alt om rovdyr Kvote- og lisensjakt Rovviltnemda Erstatning

Alt om rovdyr

Kvote- og lisensjakt

Rovviltnemda

Erstatning / FKT

Bestandsmålene for rovvilt i Oppland er fire årlige ynglinger av jerv og fem årlige familiegrupper av gaupe. Det skal ikke være ynglinger av bjørn og ulv i fylket, og kongeørnbestanden skal holdes stabil (50-60 par).

 


Publisert 20.12.2018

Rovvilterstatning 2018

Det er en nedgang i antall erstattede sau og lam på utmarksbeite fra 2017 til 2018 i Oppland. Nedgangen er fra ca 3200 dyr erstattet i 2017 til ca 2560 erstattede dyr i 2018 (640 dyr).


Publisert 09.11.2018

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018

Det totale tapsomfanget av sau som er søkt erstattet som tap til rovvilt er i 2018 4699 sau/lam. Dette er noe nedgang siden i fjor. En må tilbake til 1995 for å finne lavere omsøkte tapstall. Fylkesmannen vil behandle de 236 søknadene i løpet av november/desember 2018.


Publisert 15.10.2018

Søknad om rovvilterstatning 2018

Frist for innsending av søknad om erstatning av husdyr tatt av rovdyr er torsdag 1. november 2018. Søknader som gjelder erstatning av sau legges inn i Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må være vedlagt.


Publisert 05.10.2018

Verktøy for å evaluere jervesonen

På bestilling av rovviltnemnda i region 3/Oppland har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet et nytt kartverktøy som et bidrag til å evaluere dagens jervesone og samtidig foreslår områder som vil kunne egne seg for en felles sørnorsk jervesone. 


Publisert 28.09.2018

Fylkesmannen støtter fortsatt bruk av tekniske hjelpemidler under jakt/fangst på jerv

I sin høringsuttalelse til departementets høringsforslag, støtter Fylkesmannen i Oppland at forsøkene med kameraovervåking av jervebås  og bruk av kunstig lys på jerveåte blir videreført fram til forsøkene er grundig evaluert. Høringsfristen er 8. oktober


Publisert 10.09.2018

Sauesanking som normalt, tross tørkesommer

De aller fleste beitelag sanker som normalt i år, tross utfordringene med tørke og lite grasproduksjon på innmarksbeitene.


Publisert 08.08.2018

Lite rovviltskader hittil i år

Det er registrert få rovviltskader på sau/tamrein hittil i år sammenlignet med tidligere år. Hvis denne trenden fortsetter ut beitesesongen blir det et av de laveste tapsårene siden 1990.


Publisert 20.07.2018

Klager på lisensfellingsvedtak på jerv og ulv i region 3/Oppland

Rovviltnemnda har behandlet klager både på vedtak om lisensfellingskvote for jerv og lisensfellingskvote for ulv. Det er NOAH – for dyrs rettigheter og Rovviltets Røst som har påklaget vedtakene.


Publisert 16.07.2018

Forlengelser av skadefellingstillatelser på ulv

Skadefellingstillatelsene på ulv både i Jevnaker/Ringerike og Nord-Aurdal/Etnedal er begge forlenget.


Publisert 09.07.2018

Avslår søknad om skadefelling på kongeørn

Fylkesmannen i Oppland har avslått søknaden fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor om tillatelse til skadefelling på en kongeørn. Begrunnelsen for avslaget er at det påviste skadeomfanget foreløpig er begrenset.