Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vann- og avløpsarbeid i Kvamsfjellet har forurenset

Fylkesmannen fikk i sommer en bekymringsmelding om Krokbekken og Furusjøen på Kvamsfjellet. Etter en befaring er konklusjonen klar: tiltak og aktiviteter i forbindelse med VA-prosjektet der har ført til utslipp av vann med høyt partikkelinnhold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.09.2018

Samtidig er det utført tiltak i vassdrag uten nødvendig tillatelse, og entreprenøren pålegges å søke om tillatelse til å gjennomføre gjenstående bekkekryssinger og restaurering av bekkeløp.
Bekymringsmeldingen inneholdt også bilder av tilslammet vann. Dette hadde opphav fra grøfter som var etablert i forbindelse med det omfattende vann- og avløpsprosjektet som pågår på Kvamsfjellet.

Fylkesmannen fikk først en melding fra Nord-Fron kommune om at forholdene var utbedret og at vannet i bekken hadde klarnet opp, men fikk så nye meldinger og bildedokumentasjon om tilslammet vann også i andre bekker i området, og bekymringer om påvirkning på fisk og gytemulighetene i bekkene.

Dermed ble det befaring for å innhente opplysninger om prosjektet og for å vurdere omfanget av ulike tiltak langs og i vassdrag. Fylkesmannen konkluderer med at gravearbeider, bekkekryssinger og annen aktivitet langs traseen for VA-grøft på Kvamsfjellet har ført til forurensende utslipp til vassdrag, i form av utslipp av store mengder partikler og finstoff som har sedimentert i bekker og tjern. Særlig gytebekkene er sårbare for denne påvirkningen. Dette er brudd på forurensningsloven.

Fylkesmannen varsler samtidig at det vil bli gjennomført ny befaring etter vårflommen i 2019 for å avklare om tiltak og aktivitet har medført varig påvirkning eller forurensning av vassdragene i form av utslipp av partikler og finstoff.

Hele rapporten fra befaringen kan du lese her.

Kontaktpersoner