Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.10.2018

Produktet glasopor (også kalt skumglass) er framstilt av reint returglass og det er ikke kjent at utslippet vil føre til fare for forurensning i vann eller til grunnen. Det har likevel oppstått et svært omfattende forsøplingsproblem og som vil være visuelt skjemmende på berørte områder. Det er mottatt opplysninger om at betydelige mengder glasopor har samlet seg i strandsone, flomutsatte arealer og delvis på jordbruksarealer langs Ottavassdraget og Vågåvatnet.

Det er lagt ut i alt 800 meter med lenser i Vågåvatnet i området ved Byrbergtunnelen, der glasopor i frie vannmasser blir samlet inn og lasta i containere. Dette arbeidet gjennomføres av Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og lokalt brannvesen fra Lom og Vågå.

Fylkesmannen i Oppland har løpende kontakt med Glasopor AS og de berørte kommunene i saken. Vi anser at det er svært viktig at mest mulig glasopor blir samlet inn før neste vårflom. Fylkesmannen vil derfor kalle inn kommunene og bedriften til et felles møte for å drøfte aktuelle tiltak for å samle opp glasopor. Dette vil omfatte både glasopor som har havnet i vassdrag og det som er avsatt på land. Dato for dette møtet er foreløpig ikke fastsatt.

Glasopor AS i Skjåk opplyser om at de tar imot og håndterer alt som kommer inn av oppsamlet glasopor, ved sitt anlegg i Bismo.

Publikum oppfordres til å melde inn opplysninger om forekomster/funn av glasopor til sin kommune.

Kontaktpersoner