Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Pålegg om tiltak for pukkverk på Kvamsfjellet

Fylkesmannen har gitt Stian Brenden Maskinservice AS pålegg om tiltak for å overholde gjeldende støygrenser for pukkverket som er satt opp ved Rondablikkdokka. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelige støydempende tiltak der pukkverket nå er satt opp, innebærer vedtaket at pukkverket må flyttes til et mer egnet sted.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2018

Effekten av tiltakene må dokumenteres med nye støymålinger. Frist for gjennomføring av tiltak er satt til 31. januar 2019.

Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel er regulert i forurensningsforskriften kapittel 30. Forskriften setter krav til støynivåer, utslipp av støv og utslipp til vann, samt gjennomføring av kontrollmålinger som dokumenterer at kravene overholdes.

Overholder ikke støygrenser i Rondablikkdokka
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med det midlertidige pukkverket som er satt opp ved Rondablikkdokka den 24. august i år. Produksjonen hadde da vært i gang i ca. en ukes tid. Pukkverket er satt opp for å knuse stein som blir sprengt ut fra traseene til VA-anlegget på Kvamsfjellet. Pukk og grus som produseres skal helt eller delvis brukes lokalt i VA-anlegget. Vi avdekket to avvik under tilsynet, det ene for at entreprenøren ikke hadde noe måleprogram for kontrollmålinger av støvnedfall, støy og utslipp til vann, og det andre for at det ikke forelå noen støyvurdering før oppstart av virksomheten.

Stian Brenden Maskinservice AS har i etterkant av tilsynet oversendt støyvurderinger og støymålinger utført av uavhengige konsulenter. Den første støyvurderingen omfattet ikke alle støykilder, men viste likevel for høye støyverdier. På bakgrunn av dette varslet Fylkesmannen i brev av 24. oktober 2018 om at det umiddelbart måtte gjennomføres støydempende tiltak og konkrete støymålinger for å dokumentere at kravene i forskriften overholdes. Vi påpekte samtidig at alternativet er å flytte virksomheten til et mer egnet sted, dersom støydempende tiltak ikke er tilstrekkelige. Vi ba i tillegg om en ny støyvurdering der alle støykildene ble tatt med.

Både den nye støyvurderingen og støymålingene viser også at gjeldende støygrenser i forurensningsforskriften ikke overholdes. Vi påpeker i brev av 14. desember 2018 at god dialog med naboer kan være et godt avbøtende tiltak, men at det ikke går an å avtale seg bort fra absolutte grenser. Virksomheten ved Rondablikkdokka er dermed i strid med forurensningsforskriften når det gjelder støynivå og Fylkesmannen har gitt pålegg om tiltak med hjemmel i forurensningsloven § 7.

Flere klager
Flere berørte hytteeiere, beboere og andre brukere i området har sendt inn bekymringsmeldinger og klager på forhold rundt VA-prosjektet på Kvamsfjellet. Disse er sendt til Nord-Fron kommune, som både er byggherre for VA-anlegget og myndighet etter plan- og bygningsloven, og til Fylkesmannen. Så langt Fylkesmannen kjenner saken er det imidlertid ikke fattet noe enkeltvedtak som kan påklages. Henvendelsene omfatter også flere forhold enn det som er Fylkesmannens myndighetsansvar. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved pukkverket med hjemmel i forurensningsloven, men har også vurdert andre deler av VA-prosjektet.

I brev av 24. september 2018 konkluderte vi med at tiltak og aktiviteter har medført forurensning i form av utslipp til vann med høyt partikkelinnhold til vassdrag, og at Stian Brenden Maskinservice AS derfor måtte søke om tillatelse til å gjennomføre gjenstående bekkekryssinger og restaurering av bekkeløp. Oppland fylkeskommune har i samråd med Fylkesmannen fulgt opp denne delen med en tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Tillatelsen følger opp og setter vilkår for istandsetting av bekkekryssingene, samt vilkår for å hindre ytterligere forurensning.

Flere er bekymret for Årvillingen som drikkevannskilde og mener pukkverket forurenser drikkevannet. Her har det imidlertid også forekommet andre utslipp i forbindelse med VA-prosjektet, med brist i demning/voll ved badeplassen på motsatt side av vannet. Ved pukkverket er det anlagt en voll mot Årvillingsbekken som skal hindre forurensning fra knuseverket. Vi har likevel påpekt at det er viktig å følge med på om det er direkte avrenning til Årvillingsbekken fra knuseplassen ved store regnskyll. Dersom dette skjer må Stian Brenden Maskinservice AS umiddelbart vurdere behov for tiltak dersom vannet ser forurenset ut, samt ta vannprøver ved utslippspunktet.

Kan uansett ikke stå samme sted mer enn ett år
Det er i all hovedsak de samme reglene som gjelder for både stasjonære og midlertidige/mobile pukkverk. Stasjonære virksomheter skal imidlertid anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i størst mulig grad skjermer aktivitetene i bruddet og hindrer direkte innsyn fra naboer. Dette er ikke mulig å gjennomføre for pukkverket der det er satt opp ved Rondablikkdokka. Midlertidige pukkverk regnes som stasjonære dersom de står på samme sted i mer enn ett år. Fylkesmannen har derfor gjort oppmerksom på at pukkverket ved Rondablikkdokka uansett ikke kan bli stående lenger enn fram til 20. august 2019.

Krav om melding før oppstart eller ved endringer
Vi minner for øvrig om at det skal sendes inn melding til Fylkesmannen i forkant av oppstart av virksomhet som omfattes av kapittel 30 i forurensningsforskriften. Det samme gjelder ved endringer eller utvidelser av slik virksomhet. Dersom virksomheten skal etableres nærmere enn 200 meter til nabo (omkringliggende boliger, fritidsboliger, barnehager, institusjoner o.l.), skal det også utarbeides en støyvurdering i forkant som skal sendes inn sammen med meldingen.