Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale miljøtilskudd for jordbruket

Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Tilskuddene er rettighetsbaserte, dvs. at alle som tilfredsstiller visse standardvilkår får tilskudd. Det er et grunnvilkår at søker må ha rett til produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist er 15. oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.08.2013

Tilskuddene retter seg i hovedsak mot seterdrift, beiting og slått av arealer med miljøverdi og tiltak mot erosjon og avrenning fra jordbruksareal. Detaljert infomasjon om tilskuddsformålene finnes i den årlige veilederen om ordningen.


Publisert 16.10.2018

Utsatt søknadsfrist til 29. oktober for regionale miljøtilskudd

Fylkesmannen har fastsatt at fristen for å søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland uten å få trekk i tilskuddet forlenges til 29. oktober. Dette er samme dato som den utsatte fristen for produksjonstilskudd i jordbruket som Landbruks- og matdepartementet fastsatte i forrige uke.


Publisert 07.09.2018

Søk om regionale miljøtilskudd innen 15. oktober

Søknadsfristen er 15. oktober for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd. For beitelag er fristen 1. november. Les nedenfor om vilkårene for å få tilskudd.  Du kan søke fra 1. august. Fra i år gis det også tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel.


Publisert 25.06.2018

Satsene for regionale miljøtilskudd er fastsatt

Satsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt for 2018. Tilskuddene til bratt dyrka mark og spesielt til seterdrift øker betydelig. 


Publisert 08.06.2018

Nytt tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning

Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå i 2018 mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging (stripespreder) eller nedfelling som spredemetode om våren eller i vekstsesongen.


Publisert 23.05.2018

Setertilskuddet økes betydelig

Jordbruksavtalen for 2018 har fastsatt at jordbruksforetak med minst seks ukers seterdrift med mjølkeproduksjon skal få et "setertilskudd" på minst 50 000 kroner. Det blir tilskudd også for de som er 4-6 uker på setra, men ikke den samme økningen.


Publisert 26.09.2017

Husk søknadsfristen 15. oktober for regionale miljøtilskudd

Nå er det snaut tre uker til fristen går ut for å søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland. Fordi den ordinære fristen er en søndag, blir siste frist for levering mandag 16. oktober. Les mer her om hvem som kan søke og hvordan du søker.


Publisert 09.08.2017

Søk om regionale miljøtilskudd for 2017

Søknadsfristen er 15. oktober for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd. For beitelag er fristen 1. november. Les nedenfor om vilkårene for å få tilskudd.  Du kan søke fra 1. august.


Publisert 27.06.2017

Setertilskuddet økes - ellers lite endring i RMP-tilskuddene

Tilskuddet til seterdrift med mjølkeproduksjon økes med tusen kroner pr. seter i 2017. I tillegg økes satsen for beiting av arealer med spesielle miljøverdier litt. Ellers endres ikke satser og vilkår for de regionale miljøtilskuddene (RMP) i år.


Publisert 12.05.2017

Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd er 15. oktober

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd er fra 2017 endret til 15. oktober. Den følger dermed fristen for produksjonstilskuddet.


Publisert 24.02.2017

52 millioner utbetalt i miljøtilskudd til bønder i Oppland

Denne uka ble det utbetalt 52 072 260 kroner til bønder med drift som er viktig for kulturlandskap, biologisk mangfold og begrensning av forurensning. De regionale miljøtilskuddene går til 2863 jordbruksforetak og 86 beitelag med dyr på utmarksbeite.