Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Med forbehold om Stotingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskudd for å rekkruttere flere psykologer i kommunene i 2019

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2018

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. 

Det har vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse.


I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.
Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.


Formålet for ordningen er å styrke kvaliteten og kompetansen i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.
Ordningen skal bidra til en forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen til:

 

  • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet
  •  i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø
  •  til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
  • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.

Søknadsfrist: 10. februar 2019.


Se Helsedirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon.


Kommunene skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning for søknad og rapportering