Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye råd om lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om hvordan pasienter i livets sluttfase og deres pårørende kan ivaretas.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.09.2018

De faglige rådene beskriver hva som er kunnskapsbasert og forsvarlig praksis, og skal hjelpe ansatte i helse- og omsorgstjenesten til blant annet å: 

  • ivareta kommunikasjon og pasientmedvirkning
  • kunne gjenkjenne når pasienten nærmer seg livets slutt, om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende
  • gjøre gode vurderinger innen ernæring og væskebehandling
  • bidra til god symptomlindring

Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. Anbefalingene gjelder både for hjemmeboende og for pasienter i institusjon.