Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avdekket flere brudd på introduksjonsloven

I 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Oppland tilsyn etter introduksjonsloven med to kommuner. I begge kommuner ble det avdekket lovbrudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.04.2018

Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter etter introduksjonsloven. IMDi har besluttet at tilsynstemaet for perioden 2017-2019 skal være om deltakere i introduksjonsprogram har en individuell plan i samsvar med loven. Alle som deltar i introduksjonsprogram skal ha en individuell plan som er utformet på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.

Funn
I 2017 førte Fylkesmannen tilsyn med Gjøvik og Lillehammer kommune. I begge kommuner ble det avdekket lovbrudd. Individuell plan skal fastsettes ved enkeltvedtak, og loven stiller relativt strenge krav til hva som minimum skal komme frem i et slikt vedtak. Selv om dette er en brukergruppe man gjerne har lite informasjon om, ser vi at mange vedtak, både de som er gjennomgått i tilsynet og de vi får inn i forbindelse med klagebehandling, har mangler når det kommer til vurderinger, begrunnelser og faktiske opplysninger.

Tilsyn i 2018
Fylkesmannen skal føre tilsyn med to kommuner inneværende år. Et tilsyn skal finne sted i vår og et i høst. Funn fra disse tilsynene vil bli publisert på vår hjemmeside våren 2019.

Hensikten med tilsyn er å sikre at kommunene har en praksis som er i samsvar med lov og forskrift, som et bidrag til økt kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Alle lovbrudd de to tilsynene gjennomført i 2017 forventes å være rettet innen utgangen av april 2018. For mer inngående informasjon om funnene i tilsynet, se tilsynsrapportene til høyre.

Introduksjonsloven

  • Introduksjonslovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven § 1. Det følger av rundskriv Q-20/2015 at hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltakerne i introduksjons-programmet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning.
  • Brudd på introduksjonsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for deltakerne. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning og arbeid. Forsinkelser kan føre til at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig.