Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Fylkesmannen har en tilrettelegger- og utviklerrolle.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

  • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
  • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
  • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
  • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

  • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
  • Nav
  • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.