Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022

Søknadsfrist:
15. september 2022 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner. Se nærmere beskrivelser i regelverket - link til regelverk på siden her
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23:59

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging. Søknadsfrist 15. september 2022.

Publisert 16.05.2022

Statsforvalteren i Nordland forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Har du spørsmål om søknad og rapportering, se kontaktinformasjon på siden her.

MERK: Tilskuddsordningen har fått ny innretning fra 2022. Det er viktig at søker gjør seg godt kjent med det nye regelverket før søknaden utformes. (Helsedirektoratet)

Kommuner som i 2022 har mottatt tilskudd over overgangsordningen kan i tillegg søke om midler til nye tilbud over den nye tilskuddsordningen.

Bakgrunn

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte.

Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og sivilsamfunnet.

Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover.

Derfor skal tilbud det gis tilskudd til utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukere og pårørende.

Bruker- pårørendemedvirkning

Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester.

Interkommunalt samarbeid

Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud.

Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Det tar tid å etablere og utforme nye arbeids- og samarbeidsformer, både for kommuner og aktører de velger å utvikle tilbud sammen med.

Tilbyr veiledning

Statsforvalterne vil ta hensyn til dette i vurderingen av søknadene det første året. De kan også tilby kommunene veiledning og bistand i søknadsprosessen ved behov.

Ordningen ses sammenheng med øvrige tilskuddsordninger over Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger og tilskuddsordninger som ligger til andre sektordepartementer på velferdsområdet.

Pågående arbeid for rusfeltet

Regjeringen har flere pågående arbeider som vil peke fremtidig retning for rusfeltet og som kommunene kan se til i utviklingen av sitt rusarbeid.

I den sammenhengen vises det blant annet til kommende stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, opptrappingsplanen for psykisk helse, regjeringens Tillitsreform, ny folkehelsemelding og Nasjonal helse- og samhandlingsplan mfl.

I alle regjeringens satsinger vektlegges bruker- og pårørendemedvirkning, og særlig barn og unge stemme, som er viktige for utvikling av både forebyggende og helsefremmede innsats og gode tjenestetilbud.

Søknadsfrist:
15. september 2022 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner. Se nærmere beskrivelser i regelverket - link til regelverk på siden her
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23:59