Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Søknadsfrist:
15. juli 2022 23:59
Målgruppe:
Reinbeitedistrikter og reinlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikter og reinlag

Ordninga skal bidra til utvikling av reindrifta i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Ordninga skal muliggjøre distriktets avsetning til kriseberedskap, diverse avløserordninger og arbeid med HMS.

Publisert 08.07.2022

Husk søknadsfristen 15. juli.

Send søknaden med vedlegg til Statsforvalteren i Nordland. 

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider, se lenke i høyre marg. 

 

Kort om ordninga

Tilskuddet skal bidra til dekning av distriktets utgifter til administrasjon og ressursforvaltning, kriseberedskap, arbeid med HMS og avløsning ved sykdom, svangerskap, ferie og fritid ut over folketrygdens generelle ordninger.

For å få tilskudd må reinbeitedistriktet

- være i drift

- ha vedtatt distriktsplan og sendt den til statsforvalteren

- ha oversendt statsforvalteren revisorgodkjent regnskap for foregående år

- ha avsatt midler til kriseberedskap

- ha rapportert om avsetning og bruk av midler mv. på særskilt rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist:
15. juli 2022 23:59
Målgruppe:
Reinbeitedistrikter og reinlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikter og reinlag