Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner. Som en overgangsordning kan HF stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale
Rapporteringsfrist:
15. februar 2023 23:59

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 16.02.2022

Ordningen har tre prioriterte områder:

  1. Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT).
  2. Prioriterte tiltak Opptrappingsplanen for rusfeltet  (MO sentre, Lavterskel LAR, Behandlingsforberedende tiltak og Housing First tiltak)
  3. Utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet

For å vurdere om en skal søke tilskudd og for å skrive en god søknad eller rapport, er det viktig at søker er godt kjent med regelverket for tilskuddet. Kommuner og helseforetak oppfordres derfor til å lese nøye gjennom vedlagte regelverk.

 

Under "dokumenter" finner du regelverk og  søknadsskjema for 2022, samt rapporteringsskjema for 2021. Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2021 utvides til 1.mars 2022.

 

Frist for revisorattestert regnskap er 31.03.2021. Egne regler gjelder for helseforetak.

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner. Som en overgangsordning kan HF stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale
Rapporteringsfrist:
15. februar 2023 23:59