Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
15. februar 2023 23:59

Tilskuddsordningen er etablert for styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Publisert 16.02.2022

Prioriterte tiltak 1:

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT-ung).

Prioriterte tiltak 2:

Utvikling og etablering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak i lokale lavterskeltilbud f.eks. etter modell av Ung Arena og annen modellutprøving for tilgjengelige og helhetlige lavterskeltilbud.

Noe sentrale komponenter vil være:

  • ­Lavterskeltilbud
  • ­Tiltaket har ansvar for å gi et helhetlig tilbud fra flere tjenester og er tverrfaglig
  • ­Bruker/erfaringskompetanse legges betydelig vekt på i oppstart og drift
  • Oppsøkende virksomhet der høy andel av kontaktene skjer på barn/unges arena
  • Stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet ut fra behov i målgruppen
  • Psykiater/ psykolog bør være innlemmet i tiltaket/teamet eller samarbeidsavtale med Helseforetak
  • Legge til grunn langvarig, tilpasset og sammensatt oppfølging/tjenester

Under "dokumenter" finner du regelverk og søknadsskjema for 2022, samt rapporteringsskjema for 2021. Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2021 utvides til 1.mars 2022.

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
15. februar 2023 23:59