Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og Fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23:59

Målet med denne tilskuddsordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står ovenfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov.

 

Publisert 27.01.2022

I tråd med krav i Forskrift om kvalitet og ledelse skal kommunens ledelse bl.a vurdere behov for kompetanse blant ansatte for å kunne løse oppgavene i tjenestene, kommunene bes sende kompetanseplan i forbindelse med søknad om kompetansetiltak i kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Informasjon om krav til plan for Leve hele livet

Det er vedtatt at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen «Leve hele livet» vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 2021. Som en oppfølging av dette sendte Helsedirektoratet 9. januar 2021 ut et eget brev til kommunene med informasjon om hvordan de skal forholde seg til de nye prioriteringskriteriene og hvilke tilskuddsordninger som omfattes. Hovedkriteriet er at kommunene har tatt stilling til løsningsforslagene og politisk vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt, eller at de kan dokumentere at de er i prosess fram mot et vedtak.

Se vedlagt brev under «dokumenter» til høyre.

Rapportering

  • Rapporteringsskjema som skal brukes i 2022 for rapportering av tilskudd tildelt i 2021 finner dere på høyre side under fanen «dokumenter»
  • Rapporteringen må gjøres av tilskuddsmottaker, samlet for hele tilskuddet som kommunen har mottatt.

Søknad

  • Det er nytt søknadsskjema for 2022
  • Vi ber søkere være oppmerksomme på at søknaden må være signert av kommunedirektøren, og kommunene må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune.

Søknader og rapportering sendes elektronisk inn til sfnopost@statsforvalteren.no

Vi understreker at dette ikke skal sendes direkte til kontaktpersonene.

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23:59
Målgruppe:
Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og Fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23:59