Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2022

Søknadsfrist:
7. februar 2022 23:59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav.

Publisert 24.01.2022

Det overordnede målet med ordningen er å skape et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Tilskuddet skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Sosialtjenesteloven inngår i kommunens samlede velferdsansvar, og loven har som formål å bedre levekårene for de vanskeligstilte.

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal kommunens innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene, og dermed bedre levekår.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Utlysningen gjelder både for søknader om videreføring og ved første gangs søknad. Søknadene må være undertegnet på kommunedirektør/rådmannsnivå.

Hvem kan søke: NAV-kontor

Søknadsfrist: 7. februar 2022 – er utvidet med 1 uke.

Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato, men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak.

Rapportering: Frist for statusrapportering og regnskapsrapportering er 1. februar 2023

Referanse: Statsbudsjettet, Arbeids- og sosialdepartementet kapittel 0621 post 63.

Beløp: Det gis inntil 610.000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter), og inntil 20.000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).

Fullstendig utlysning, regelverk og søknadsskjema finner du på Nav sine nettsider.

Søknaden sendes til:

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø
eventuelt: sfnopost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist:
7. februar 2022 23:59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023