Tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23:59
Målgruppe:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022 23:59
Kyr på beite
Kyr på beite Foto: Fylkesmannen i Nordland.

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2022. Rapport om bruk av tilskudd i 2021 skal leveres innen samme frist. 

Publisert 05.01.2022

Statsforvalteren fordeler hvert år stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester etter retningslinjer gitt av Landbruksdirektoratet. Rammen for Nordland er kr 5 678 000 i år.

Vi fordeler rammen for fylket mellom kommunene som har søkt om tilskudd innen søknadsfristen. Det er søkers ansvar at fullstendig søknad er levert innen fastsatt frist. 

Formål med ordningen

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder, innenfor og utenfor normal arbeidstid.

Hvem kan søke?

Enkeltkommuner og vaktdistrikter kan søke om tilskudd. For vaktdistriktene er det administrasjonskommunen som skal søke. Oversikt over vaktdistrikter og administrasjonskommuner i Nordland er vedlagt.

Søknadsfrist

Statsforvalteren i Nordland har satt fristen for å søke om stimuleringstilskudd for 2022 og rapportere om bruk av tilskudd i 2021, til 1. februar 2022.

Søknad og rapport i Altinn

Søknad og rapport sendes på elektronisk skjema i Altinn innen fristen som er fastsatt av Statsforvalteren. Skjemaet heter Stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Ved søknad og rapportering oppgis hvilken type tiltak kommunen vil prioritere i 2022 og hvordan tildelte midler er brukt i 2021, fordelt på Driftsstøtte, Etableringsstøtte, Etablering av kommunalstilling/lønn til kommunal stilling, og Annet.

Kommuner som har stilt krav om vaktdeltakelse for å motta stimulingstilskudd i 2021, skal i rapporteringen for 2021, også oppgi antall veterinærer som deltar i vakten, og antall veterinærer som har mottatt stimuleringsmidler det er knyttet vilkår om vaktdeltakelse til. 

Viktige kriterier ved fordeling av tilskudd

Disse kriteriene er viktigst når vi skal prioritere mellom søknader:

  • Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer, det vil si at inntektsgrunnlaget for veterinærer er lavt fordi behovet for dyrehelsetjenester ikke er stort nok til etablering av en bærekraftig veterinærpraksis.
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur.
  • At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer.
  • At stimuleringstilskudd er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til å opprette eller opprettholde kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse.

Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til finansiering av andre ordninger som mottar øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Det er for eksempel ikke anledning til å benytte tilskuddet til å dekke kostnader som påløper ved veterinære reiser.

Prøveordning i 2022: kommunene kan sette vilkår om at veterinærer deltar i vaktordning

Kommunene kan i 2022 sette vilkår om at veterinærer som får stimuleringstilskudd deltar i den kliniske veterinærvakten utenom ordinær arbeidstid. Kommuner som vil benytte seg av prøveordningen må være oppmerksom på at regelen om at stimuleringstilskudd ikke kan benyttes til finansiering av andre ordninger som mottar øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret (vakttilskudd og veterinærreiser) fortsatt gjelder.

Prøveordningen har bakgrunn i erfaringer i distrikter der det er vanskelig å få veterinærer til å påta seg vakt utenom ordinær arbeidstid fordi de har god nok inntjening fra arbeid på dagtid.

Ordningen vil bli evaluert i 2022, på grunnlag av erfaringer fra 2021.

Bakgrunnsinformasjon om ordningen

Kommunene har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og å organisere klinisk veterinærvakt i henhold til Dyrehelsepersonelloven. Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne tildeler tilskudd som bidrar til å dekke kostnadene.

Det er Stortinget som innvilger den årlige rammen for tilskudd til veterinærdekning. Av dette fordeles en del av Statsforvalterne som stimuleringstilskudd til kommunene, etter søknad. Stimuleringstilskuddet skal bidra til tiltak som bidrar til å sikre tilgang på veterinærtjenester på dagtid, i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester. Kommunene får også tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Dette fordeles av Landbruksdirektoratet uten søknad.

Kommunene som mottar stimuleringstilskudd viderefordeler midlene i tråd med retningslinjer fra Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratets internettside og rundskriv 2021-48 (vedlagt) har mer informasjon om ordningen.

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23:59
Målgruppe:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022 23:59