Klimasats 2022

Søknadsfrist:
15. februar 2022
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene
Bodø kommune har blant annet fått innvilget støtte til prosjektet "Ny by - Ny flyplass". Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022. Mange nordlandskommuner har mye å gå på!

Publisert 26.01.2022, Oppdatert 02.02.2022

Etter at klimasatsordningen kom på plass har nordlandskommunene mottatt betydelige midler som bidrag for reduserte utslipp av klimagasser.

Figuren nedenfor viser omfanget av tilsagn for perioden 2016 - 2021, til sammen vel 31,5 millioner kroner.

image0ef7l.png

En gjennomgang av tildelte midler til Klimasats i Nordland så langt viser imidlertid at det er store variasjoner i hvor mye de enkelte kommunene har mottatt.

Som det går fram av figuren under har en relativt stor andel gått til de største kommunene, med unntak av Flakstad, som har fått en betydelig andel til "Klimasatsing i kystfiskehavner".

I tillegg til kommunene som er med her, er det flere kommuner som har vært involvert i interkommunalt samarbeid gjennom plan- og klimanettverkene, og som dermed også har nytt godt av disse midlene.

Lofotrådet har, gjennom prosjektet "De grønne øyene", mottatt midler som bidrar til felles innsats for klima- og miljø i hele Lofoten.

Videre vil midler tildelt Nordland fylkeskommune kunne ha betydning for flere kommuner. Det er imidlertid flere kommuner som så langt ikke har mottatt klimasatsmidler, og som nå bør kjenne sin besøkelsestid.

Midlene fordeles av Miljødirektoratet. Fra siden Klimasats - støtte til klimatiltak fins nærmere informasjon om mulighetene for 2022. Her er det også mulig å se hvilke prosjekter som har fått støtte tidligere år, som ev. inspirasjon for egne søknader for 2022.

imagerkvq2.png

 

 

Søknadsfrist:
15. februar 2022
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene