Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Grunneiere, lag og foreninger
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Hvem kan søke:
Grunneiere, lag, foreninger, institusjoner, kommuner, virksomheter, privatpersoner

Nå kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak i 2022 for trua arter og naturtyper, samt ville pollinerende insekter.

Publisert 06.01.2022

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta trua arter, naturtyper og leveområdene for ville pollinerende insekter. Grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå er målgruppen, men også privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke.

Hvilke naturtyper og arter kan det søkes om tilskudd for? 


Tilskuddsordningene omfatter følgende arter og naturtyper i Nordland:

  • Utvalgte naturtyper (slåttemark - inkludert lauveng, slåttemyr, kalksjø, kystlynghei, olivinskog).
  • Prioriterte arter (svarthalespove, fjellrev).
  • Trua naturtyper, dvs. naturtyper som er ført opp på norsk rødliste for naturtyper med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).
  • Trua arter, dvs. arter som er ført opp på norsk rødliste for arter med truethetskategori: kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU).
  • Ville pollinerende insekter (humler, bier og blomsterfluer). Nedenfor er eksempler på arter og naturtyper det kan søkes om tilskudd til i Nordland, samt hvilken type tiltak som kan være aktuelle.

Hva er aktuelt i Nordland?

Nedenfor er eksempler på arter og naturtyper det kan søkes om tilskudd til i Nordland, samt hvilken type tiltak som kan være aktuelle.

Fjellrev

Tiltak i tråd med handlingsplan for fjellrev

Hubro

Tiltak på linjenettet for å hindre strømgjennomgang, restaurering av jakthabitater og reirplasser, forvaltning av hubroens byttedyr, forhindre forstyrrelser i hekkeperioden.

Narreglye

Tiltak beskrevet i skjøtselsplaner, f.eks. uttak av plantefelt.

Elvemusling

Biotopforbedrende tiltak, restaurering av vassdrag

Slåttemark og slåttemyr

Slått, restaurering, utarbeidelse av skjøtselsplan

Bier, humler, blomsterfluer

Restaurering, skjøtsel, etablering av leveområder og spredningskorridorer, bekjempe fremmede arter og informasjon.

Kystlynghei

Beiting, lyngbrenning, rydding, gjerding, utarbeidelse av skjøtselsplan

Naturbeitemark og sanddynemark

Utarbeidelse av skjøtselsplan, krattrydding, tiltak fremmede arter, gjerding

Kalksjøer

Fjerne eller begrense sumpvegetasjon, restaureringstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan (forekomster med avrennings-/ eutrofieringsproblematikk)

Kroksjøer, meandere og flomløp

Restaurering av vassdrag, utarbeidelse av tiltaksplan

Høgmyr, kystmyr og rikmyr

Restaureringstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan

 

Områdene det søkes om tilskudd for må være registrert i Naturbase eller Artskart. Søknader om tilskudd som er forankret i en godkjent skjøtselsplan vil bli prioritert. For områder der det ikke er utarbeidet skjøtsels-/tiltaksplan kan det søkes om tilskudd til dette.  

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Statsforvalteren i Nordland behandler og prioriterer søknadene etter Miljødirektoratets rammer.

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Grunneiere, lag og foreninger
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Hvem kan søke:
Grunneiere, lag, foreninger, institusjoner, kommuner, virksomheter, privatpersoner

Kontaktpersoner

Søknadsfrist:
15.01.2022

Målgruppe:
Grunneiere, lag og foreninger

Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga

Hvem kan søke:
Grunneiere, lag, foreninger, institusjoner, kommuner, virksomheter, privatpersoner