Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Prosjektskjønnsmidler

Søknadsfrist:
26. februar 2021
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommunene

Statsforvalteren i Nordland har for 2021 satt av ca. 40 millioner kroner av skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsakelig knyttet til fornying og innovasjon i kommunesektoren. 

Publisert 15.02.2021

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til at kommunene kan få mulighet til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet, samt stimulere kommunene til å jobbe med fornying og innovasjon.

Prosjektene det kan søkes om tilskudd til skal styrke kommunen i rollen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler.

Statsforvalteren ønsker at store og mindre kommuner samarbeider prosjektsøknader, slik at en kan dra nytte av en større organisasjon for å utvikle og implementere nye løsninger på likelydende utfordringer.

Satsningsområdene for 2021 er:

  • Skoleeiers ansvar for god kvalitet i grunnopplæringen 
  • Etablering av spisskompetansemiljøer på fosterhjemsområdet for å gi  fosterhjemmene tilgang på spesialisert veiledning.
  • Etablering av helsefelleskap for å skape en ny arena for helhetlige og sammenfallende tjenester 
  • Klima og FNs bærekraftsmål 
  • Planlegging, omstilling og samarbeid om nye løsninger

Se nærmere omtale på våre sider - der også hele rundskrivet om prosjektskjønnsmidlene for 2021 er tilgjengelig. Her fins også særskilt omtale av tildeling av noen av skjønnsmidlene i 2020 (jf. høyre marg).