Krav om hensyn til klima og klimatilpasning i planleggingen

Nye statlige planretningslinjer stiller klare krav til kommunene om å innarbeide hensynet til reduserte klimagassutslipp og klimatilpasning i overordnet og strategisk planlegging. Fylkesmannen oppfordrer kommunene om å samarbeide i nettverk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2018

Fylkesmannen har sendt brev til alle kommunene i Nordland om oppfølging av nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, som gjelder fra 28.09.2018.

Retningslinjene er langt på vei en videreføring av tidligere retningslinjer om klima- og energiplanlegging. Det er imidlertid nå et krav at hensynet til reduserte utslipp av klimagasser og klimatilpasning skal innarbeides i overordna planlegging, med utgangspunkt i kommunal planstrategi. I tillegg er det blant annet spesifisert at oppfølgende tiltak i kommunale handlingsplaner bør inneholde tiltak mot avskoging og eventuelt økt opptak av CO2 i skog og andre landarealer.

Det blir nå videre gitt retningslinjer om klimatilpasning av kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Kunnskapsgrunnlaget skal klargjøres i all planlegging, og kommunal arealplanlegging skal bygge på en analyse av hvordan klimaendringene vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Kommunene bør spesielt kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning. På fylkesmannens nettsider om klimatilpasning er det lagt ut informasjon om forventede klimaendringer.  Basert på informasjon fra "Klimaprofil Nordland" har Fylkesmannen utarbeidet forventet temperatur- og nedbørsendring for 14 utvalgte steder i Nordland. I tillegg finnes blant annet også detaljert oversikt over forventa framtidig havnivå.

I brevet oppfordrer Fylkesmannen kommunene om å gå sammen i nettverk for å samarbeide om å få etablert et tilfredsstillende og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som grunnlag, både for å

  • utvikle kommunale tiltak for reduserte klimagassutslipp, og
  • ivareta hensynet til klimaendringene som er i gang i arealplanleggingen

Fylkesmannen gjør spesielt oppmerksom på muligheten for statlig finansiering av etablering av kommunale klimanettverk gjennom "Klimasats"-ordningen.