Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - AS Glea

Høringsfrist:
19. august 2022 23.59

AS Glea har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gleaveien 11A i Røst kommune.

Publisert 02.06.2022

Hva søkes det om?

Virksomheten har søkt unntak fra kravet i forurensningsforskriften § 26-3 om at prosessavløpsvann skal føres gjennom renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning 1 mm. I tillegg er det søkt midlertidig unntak fra kravet i § 26-4 om at utslippspunktet må ligge 10 m under laveste vannstand.

Aktiviteten på anlegget

Virksomheten håndterer vanligvis bortimot 2000 tonn fisk per år, hovedsakelig torsk og sei.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det kan likevel være noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet.

Etter forurensningsforskriften skal utslipp fra fiskeforedlingsanlegg som behandler mer enn 1000 tonn råstoff per år føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 millimeter eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet.

Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes vesentlig av om utslippet siles eller ikke.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Røst kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen fredag 19. august.

Høringsfrist:
19. august 2022 23.59