Utlysning: midler til bekjempelse av barnefattigdom

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2015. Kommunene kan sende sine søknader innen 1. februar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.11.2014

Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunene. Den skal bidra til å utvikle nye tiltak overfor målgruppen, bedre samordningen av lokale tiltak, styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet.

 Det tas forbehold om Stortingets vedtak.

Bakgrunn

Økningen i andelen fattige barn som ble registrert siden begynnelsen av 2000-tallet, har vært relativt stabilt i de senere år. Andelen barn med vedvarende lavinntekt har økt fra 2009-2011 til 2010-2012. I perioden 2010–2012 levde 8 prosent av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt målt med EU-skalaen. Forekomsten av lavinntekt er størst i de store byene. Barn med innvandrerbakgrunn og barn av enslig forsørgere er overrepresentert i lavinntektsgruppen.  Felles for barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Både lavinntekt og sosiale problemer kan overføres fra en generasjon til en annen.

I 2012 ble det gjennomført et landsomfattende tilsyn med NAV-kontorenes behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp fra personer som har forsørgeransvar. Der ble det avdekket av det i mange tilfeller ikke foretas tilstrekkelig kartlegging av barnas behov. Riksrevisjonens rapport fra 2014 viser det samme.

Formålet med ordningen er å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier gjennom å utvikle tiltak og virkemidler etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Dette skal gjøres ved å:

 • styrke det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen etter lov om sosiale tjenester (§12)       
 • utvikle tjenester overfor målgruppen
 • utvikle tiltak og virkemidler som styrker det helhetlige oppfølgings- og veiledningsarbeidet overfor lavinntektsfamilier (§17)
 • ta i bruk hele NAVs virkemiddelapparat og sørge for at tiltak koordineres og ses i sammenheng
 • utvikle samarbeidsstrukturer og rutiner for samhandling med det øvrige tjenesteapparatet
 • styrke barneperspektivet i NAV-kontoret

 Målgruppen er:

 • barn og unge i familier/barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV
 • barn og unge hvor foreldrene deltar i Kvalifiseringsprogrammet
 • barn og unge i lavinntektsfamilier, særlig barn og unge med innvandrerbakgrunn
 • ungdom mellom 15-25 år som ikke er i opplæring eller arbeid eller står i fare for å falle ut

 Prioriterte tiltak i 2015: 

 • tiltak som bidrar til å sikre barneperspektivet på NAV-kontoret
 • utvikling av helhetlige oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier
 • ferie- og aktivitetstilbud til barn og deres familier som en integrert del av den helhetlige oppfølgingen.
 • tiltak som bidrar til overgang til opplæring, arbeid og aktivitet for ungdom opp til 25 år som ikke er under utdanning eller i arbeid
 • utvikling og forankring av en kommunal handlingsplan for å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier
 • integrerte tiltak og tjenester overfor familien i sin helhet i form av motivasjon, råd, veiledning og aktiviteter

 Midlene skal ikke erstatte stillinger eller allerede eksisterende tjenester i kommunen/NAV. Midlene skal fortrinnsvis benyttes til å prøve ut tiltak som ikke allerede er godt utprøvd andre steder. Kommunen må ha foretatt en kartlegging av fattigdom- og levekårssituasjonen for barn og ungdom i kommunen som grunnlag for søknaden.    

Vilkår for tildeling i 2015

Tilskuddet for 2015 er kr. 44 millioner.  Det vises også til egen satsing på dette området under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettforslag. http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/  

Det skal legges vekt på tiltak som bidrar til aktivitet og deltakelse blant utsatte barn og unge. Tiltak som allerede er inne i ordningen kan bli videreført i inntil tre år. Det kan gis midler for å utarbeide en overordnet og forpliktende handlingsplan for arbeid mot barnefattigdom et fjerde år.

Målgruppen skal være i samsvar med en eller flere av satsingens målgrupper. Bedre samordning av tiltak (mellom NAV, barnevernstjenesten, skole, helsetjenester, barnehager, frivillige, oppfølgingstjenesten og andre) vil bli vektlagt. Kommuner som utarbeider og forankrer en kommunal handlingsplan i løpet av prosjektperioden, vil bli prioritert. Tiltaket skal være forankret i kommuneledelsen. Det forutsettes av at erfaringene og kunnskap/kompetanse som er opparbeidet i tilskuddsperioden blir implementert.  Dersom kommuner ikke viderefører prosjekter etter at tilskuddsmidlene opphører, vil dette kunne få konsekvenser for senere tildelinger. Det skal leveres en kortfattet sluttrapport etter prosjektperioden.

 Midler tildeles for ett år av gangen, som hovedregel inntil tre år, maksimalt fire. Søknadene skal vurderes med hensyn til andel innbyggere som lever under lavinntektsgrensen, og ut i fra kommune/stat-rapporteringen – KOSTRA (se særlig skjema 11 og 11c). Kommuner som skårer lavt på levekårsvariabler vil bli prioritert.

 Saksgang

Utfylt søknadsskjema sendes Fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no og ettersendes til:
Fylkesmannen i Nordland
postboks 1405
8002 BODØ

Fylkesmannen sender en prioritert oversikt til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utvelgelse av tilskuddskommuner foregår i møte mellom Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet

 Søknadsfrist: 1. februar 2015

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.11.2015

Utlysning av tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom 2016

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom videreføres i 2016. Formålet med ordningen er å bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier. Oppgaven er å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunene og bidra til utvikling og samordning av tiltak, tjenester og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet.