Kommunale smittevernvedtak i barnehage og skole

I forbindelse med lokale utbrudd av covid-19 i flere kommuner i landet, ønsker vi å presisere at det er smittevernmyndighetene i kommunen som skal vurdere hvilke kontaktreduserende tiltak som skal innføres i barnehager og skoler. Dette skal ikke overlates til den enkelte skole eller barnehage.

Publisert 17.11.2021

For å kunne innføre de kontaktreduserende tiltakene i trafikklysmodellen er det nå et krav om at kommunen fatter vedtak etter smittevernloven § 4-1. Dette innebærer at kommunen ikke kan stenge skoler helt eller delvis uten at det er fattet slikt vedtak.

Det samme gjelder dersom kommunen ønsker å gi elevene deler av opplæringen hjemme.

Tiltakene kommunene iverksetter må være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendige av hensyn til smittevernet og fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering.

Det kan fattes vedtak for en eller flere skoler, eller for noen klasser, avhengig av hvor målrettet tiltaket kan være. Dersom vedtaket retter seg mot en bestemt krets personer vil enkeltvedtak kunne være mer hensiktsmessig enn forskrift. Viser til rundskriv I-6/2021 fra Regjeringen.

Hvem fatter vedtak?

Det er kommunestyret som fatter vedtak (både forskrift og enkeltvedtak).

Vilkårene som skal vurderes etter smittevernloven § 4-1 og § 1-5 forutsetter medisinsk-faglige vurderinger. Videre viser forarbeidene til § 7-1 sjette ledd i Ot.prp. nr. 72 (2005-2006) til at det er viktig for å få et forsvarlig smittevern at oppgavene innen smittevernet delegeres samlet. For å kunne utøve myndigheten etter loven vil det være delegering til helseforvaltningen i kommunen som er aktuell.

Helsedirektoratet gir nærmere veiledning blant annet om de rettslige rammene for å innføre smitteverntiltak.

Utdanningsdirektoratet har i brev til Statsforvalteren i Rogaland gitt nærmere vurderinger rundt hvordan skoler skal forholde seg til smitteverntiltak og opplæringslova.