Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stadfester kommunens vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er enig med Innherred samkommune i at vilkårene for å gi dispensasjon og rammetillatelse til bygging av internat ved Skogn Folkehøgskole er tilstede.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2016

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er nettopp ferdig med å behandle en klagesak vedrørende det planlagte internatet ved Skogn folkehøgskole. Dette er andre gang Fylkesmannen behandler en naboklage til det planlagte internatet. Første gangen Fylkesmannen behandlet saken nådde naboklagene frem, da Fylkesmannen opphevet samkommunens vedtak og sendte saken tilbake til samkommunen.  Årsaken til dette var en rettsanvendelsesfeil under samkommunens behandling av saken. 

Ny behandling i kommunen

Etter at Fylkesmannen opphevet samkommunens vedtak i første omgang, har Innherred samkommune behandlet saken på nytt. Under den nye behandlingen har samkommunen gitt skolen dispensasjon fra gjeldende plan for området og gitt utbyggerne rammetillatelse til å oppføre internatet. Det er denne tillatelsen som naboen har klaget på, og som er årsaken til en ny behandling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

I tråd med vilkårene

Fylkesmannen har gjennom sin gjennomgang av saken kommet til at man støtter de vurderinger som Innherred samkommune har gjort. Fylkesmannen er enig med kommunen at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede. I klagen fra naboen kan man lese at de mener de blir påført en «betydelig ulempe» med byggetiltaket. Klagerne viser blant annet til solforhold, redusert utsikt, støy og økt innsy. Fylkesmannen har forståelse for at naboene kan oppleve at det planlagte byggetiltaket vil være til ulempe for dem. Fylkesmannen har likevel, etter en befaring og helhetsvurdering av opplysningene i saken, kommet til at internatet ikke medfører så store ulemper at det karakteriseres som «betydelig ulempe». 

Endelig vedtak

I sitt vedtak oppsummerer Fylkesmannen alle fakta i saken og foretar konkrete vurderinger av fakta.  Fylkesmannen konkluderer ved å stadfeste samkommunens vedtak om å gi dispensasjon fra gjeldende plan og rammetillatelse. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.