Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trenger ikke dispensasjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener det ikke er nødvendig med dispensasjon for å drive asylmottak i «næringsbygget» i Meråker sentrum.  Bygget er tidligere brukt til hotellvirksomhet.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.04.2016

Fylkesmannen har nettopp behandlet en klage over avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring av «Næringsbygget» i Meråker sentrum, fra hotell til asylmottak. Kommunen mente at de som ønsker å drive asylmottak i det tidligere hotellet, måtte søke dispensasjon fra gjeldende sentrumsplan for å kunne drive et asylmottak i det aktuelle bygget.

Fikk avslag


De som ønsker å starte asylmottak søkte Meråker kommune om dispensasjon den 12.oktober i fjor, menn da politikerne behandlet saken den 9.desember ga de avslag på søknaden.  Med det satte de foten ned for det planlagte asylmottak. Politikerne begrunnet avslaget med at det planlagte asylmottaket ikke var i tråd med formålet «sentrumsområde» i gjeldene plan, og at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette vedtaket ble senere påklaget av tiltakshaver, men Meråker kommune sto fast på sitt tidligere vedtak.

Oversendt Fylkesmannen


Klagen ble i mars i år oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig behandling. Fylkesmannen har etter en konkret vurdering kommet til at det omsøkte tiltaket ikke er i strid med «sentrumsformålet» i kommuneplanens arealdel, eller reguleringsplanen for Meråker sentrum. Dette innebærer at det ikke er behov for dispensasjon fra planene, og at kommunens vedtak dermed lider av feil rettsanvendelse. Av den grunn opphever Fylkesmannen kommunens vedtak, og saken sendes tilbake til kommune for ny behandling.