Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rundskriv om miljøforvaltningens innsigelsespraksis

Klima- og miljødepartementet har kommet ut med en revidert utgave av rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlig regionale interesser på miljøområdet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2017

Rundskrivet klargjør hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning, samt spørsmål som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet.

Formålet med rundskrivet er å gi kommunene forutsigbarhet i forhold til hvilke klima- og miljøhensyn staten mener kommunene skal ivareta i sin arealplanlegging, samt hva som kan utløse en innsigelse. Dette er ment som et ledd i statens rolle som en tidlig og tydelig medspiller i plansaker.